Yıl Seçiniz..

KIRIK TESTİ ARŞİV

İnsanlık tarihinin her döneminde nebilerin, sıddıkların, salihlerin yanında firavunlar, yezitler, şeddatlar, şimirler de hiç eksik olmamıştır. Ne var ki âyet-i kerimenin de beyan ettiği üzere .....
Soru: Günahlara karşı net bir tavır ortaya koyabilmek ve samimi bir gönülle tevbe ve istiğfara yönelebilmek için dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? Cevap: Hata ve .....
Mü’minin en birinci vazifesi, Cenab-ı Hak’la irtibatını sürekli güçlendirmeye çalışmaktır. Zira kulluğun değeri, insanın Cenab-ı Hak’la irtibatının kuvvetiyle doğru orantılıdır. Ne kadar O’nunla alakadar iseniz .....
İnsanlık, şahsî, ailevî ve içtimaî hayata dair üst üste biriken problemlerle boğuşmakta. Ne yazık ki bu problemlerin çözümü için uzun vadeli ve kararlı adımlar da .....
Soru: İnsan, hayatının değişik dönemlerinde, özellikle mübarek gün ve gecelerde, matlup olan kulluk ufkunu yakalamak için ciddi bir azim ve gayret gösteriyor fakat bir müddet .....
İnsanda garaz, kin, nefret, düşmanlık ve haset gibi öyle duygular vardır ki bunlar kontrol altına alınmadığı takdirde onu manen kör, sağır ve kalbsiz hâle getirebilir .....
Allah, Kur’ân-ı Kerim’de kendini, “Göklerin ve yerin nuru” olarak anlatır. (Nûr sûresi, 24/35) Nurun, ziyanın, ışığın hakiki kaynağı O’dur. Yürüdüğümüz yolları aydınlatacak olan O’dur. Dolayısıyla .....
Allah (celle celâluhû) kâinatı mükemmel bir sistem üzere yaratmıştır. Kâinat kitabını doğru okuyan bir insan, varlıkta hâkim olan bu harika düzen ve ahengi hemen fark .....
Mü’min, Allah’a intisabı, iman sahibi olması, İslâm’la şereflenmesi gibi izzet vesileleri sayesinde azizdir. Hz. Ömer’in ifadesiyle söylemek gerekirse, “Allah bizi İslâm’la aziz kılmıştır. Kim bunun .....
Kemmiyet, sayısal durumu, keyfiyet ise niteliği ifade eder. Keyfiyet dediğimizde fertlerin iç derinliğini, imanını, ihlasını, ihsanını, takvasını anlarız. Farklı bir tabirle keyfiyet, Müslümanlığın, insanın hâl .....
Gerek insan, gerekse toplum hayatında değişim ve dönüşümler birbirini takip ediyor. Bu değişimlerin bir kısmı ilerlemeye, gelişmeye, büyümeye doğru ilerliyor, bir kısmı ise çürümeye, bozulmaya .....
Güzel bir şeyler ortaya koymakla başkalarının da bu güzellikleri “güzel” olarak algılamasını sağlama ve sonra bu güzellikleri devam ettirme birbirinden farklı şeylerdir. Hakikaten bir işçi .....
Günümüzün adanmış ruhları, sahip oldukları donanımla ulvî bir gaye-i hayali gerçekleştirme istikametinde dünyanın dört bir yanına açılıyor ve insanlık adına yeni bir ba’sü ba’de’l-mevt (diriliş) .....
Soru: Kevnî hâdiseler ile amellerimiz arasında bir irtibat var mıdır, başımıza gelen hâdiseler bizim amellerimizle irtibatlı mıdır? Cevap: Kâinatta tesadüfe yer yoktur. Her hâdise, ezelî .....
Son birkaç asırdır İslâm dünyası, ne yazık ki, birbirine yabancılaşmış, birlik beraberlik duygusunu kaybetmiş ve bu haldeyken tiranlıklar altında ezilen ve inleyen toplumların ülkeleri hâline .....
Bediüzzaman Hazretleri, “Gaye-i hayal olmazsa veyahut nisyan veya tenâsi edilse, ezhan enelere dönüp etrafında gezerler.” (Bediüzzaman, Mektubat, Hakikat Çekirdekleri) şeklindeki sözleriyle yüksek bir gaye-i hayale .....
Soru: Gayret-i diniye ve hırsı bazen birbirine karıştırabiliyoruz. Bu iki kavramın izahını lütfeder misiniz? Cevap: Hırs, bir şeyi aşırı arzu etme, ısrarla isteme, doyma bilmeme, .....
Soru: Herhangi bir konumda vazife yapan bir kişinin, kendini yeterli görmediği veya bulunduğu konumun hakkını veremediği düşüncesiyle vazifesini bırakmak istemesi doğru bir düşünce midir? Hakkın .....
Kur’ân-ı Kerim, yüzlerce âyet-i kerimesinde geçmiş kavimlerin kıssalarına, bunların bir kısmının işledikleri günahlara, peygamberleriyle girdikleri mücadelelere ve düçar oldukları musibetlere, bazılarının neticede nasıl helak edildiklerine .....
Soru: Zaman içerisinde eski canlılığımızı kaybedip durgunlaşabiliyor ve bazı noktalarda duyarsızlaşabiliyoruz. Bu tür olumsuz durumlara maruz kalmama ve canlılığımızı koruma adına neler tavsiye edersiniz? Cevap: .....