Yıl Seçiniz..
Sıdk hafifleyince nifak ağır basar; zira, münafıklığın en bariz vasfı kizbdir.***Hizmet adamı naz değil, niyaz eridir; o en yüce payelere de erse temkin ve teyakkuzunu .....
Soru:1) Bir Cuma günü Rasûl-ü Ekrem (sallalahu aleyhi ve sellem) Efendimiz’in hutbe verdiği esnada, bir ticaret kervanının sesini işiten bazı sahabîlerin hutbeyi terkedip alış-verişe gitmeleri .....
Soru: Daha önceki bir sohbetinizde “mazeret döktürme”nin de “zımnî yalan” olduğunu ifade etmiştiniz. Mü’minleri ve münafıkları birbirinden ayıran davranışlar açısından, hata ve günahlar karşısında “mazeret .....
Şefkati ve merhameti sonsuz âlemlerin Rabbi Allah’a, O’nun kainatın bağrında cilvelenip duran rahmet tecellileri adedince hamd ü sena; kainata rahmet ve şefkat peygamberi olarak irsal .....
Soru: Hem annenin hem de babanın vazife yaptığı bir evde, iman hizmetine ait işlerin aksatılmamasının yanı sıra aile fertlerinin, hususiyle çocukların da ihmal edilmemesi için .....
Soru: Cenâb-ı Allah’a yakarış âdâbını öğrenmemiz ve O’na sürekli teveccühte bulunmamız açısından “el-Kulûbu’d-Dâria” adlı dua mecmuası çok önemli bir boşluğu dolduracak gibi görünüyor. Fakat, Kur’an .....
Vücûdu bütün varlığın dayanağı, kudreti her şeyin güç kaynağı, iradesi eşya ve hadiselerin üzerinde akıp gittiği biricik yörünge, marifeti de canlarımızın canı olan Rabbimiz’e hamd .....
Hazreti Ebû Hüreyre (radıyallâhu anh)’ın rivayet ettiğine göre,Ruh-u Seyyidi’l-Enâm (aleyhi elfü elfi salâtin ve selâm) Efendimiz şöyle buyurmuştur:   Kim bir mü’minin dünyevî sıkıntılarından birini .....
Katletmenin sevab olacağı bir yer vardır, o da içinizdeki olumsuz duygu ve düşünceleri öldürmenizdir. Hayatınızı hoşgörüye bağlasanız bile, içinizdeki kin ve nefrete karşı ilan-ı harb .....
Soru: Bazı adanmış ruhlarda bile, yaşlanınca vazife alamama, boşta kalma ve başkalarına muhtaç duruma düşme gibi endişeler hükmünü icra edebiliyor. Dolayısıyla, geleceği teminat altına almak .....
Soru: Geçen sene özellikle Kurban Bayramı ve sel felaketi münasebetiyle Güneydoğu’da yöre halkının yardımına koşan Kimse Yok Mu Derneği gibi hayır kuruluşları ve hayırsever insanlar .....
Soru: Kur’an ve Sünnet’ten istifade edebilmek için onlara duygu safveti ve ihtiyaç tezkeresi ile müracaat etmek gerektiği ve bunu yapanların ebedî canlılığı elde edecekleri ifade .....
Abdullah b. Mes’ud (radiyallahu anh) Hazretleri’nin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte, Hikmetin Lisân-ı Fasîhi Rasûl-ü Ekrem (sallallahu aleyhi ve sellem) Efendimiz şöyle buyurmuştur:   (Size .....
Âlemlerin Rabbi Yüce Allah’a kâinâtın zerreleri adedince hamd ü senâ, kulları içinden seçip zirve pâyelerle şereflendirdiği en doğru sözlü ve en güvenilir elçisi Hazreti Muhammed’e, .....
Soru: İmanın ve tevbenin kabul edilmediği “hâlet-i ye’s” hangi zaman dilimini kapsar. Sebepler açısından iki-üç ay ömrünün kaldığını öğrenen bir hastanın o andan sonraki hali .....
Soru: Aslında bir peygamber şiarı olarak zikredilen istiğnanın makbulünden ve merdudundan bahsedilebilir mi? İstiğna hangi hallerde iyi hangi hallerde kötüdür? -Cenâb-ı Hakk’a karşı müstağni davranılamaz; .....
Ebu’d-Derda (radiyallahu anh) Hazretleri’nin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte, Hikmetin Lisân-ı Fasîhi Rasûl-ü Ekrem (sallallahu aleyhi ve sellem) Efendimiz şöyle buyurmuştur:   Cenâb-ı Allah, ilim .....
Bizi insan olarak yaratan, yarattıktan sonra hadd ü hesaba gelmeyecek kadar lütuflarla donatan, bütün bunların ötesinde iman ve İslam nimetiyle payeler üstü payelere ulaştıran âlemlerin .....
Yukluyor....