Düzenli Bir Hayat İçin Üç Esas

Düzenli Bir Hayat İçin Üç Esas
Share

Paylaş

Soru: Hem annenin hem de babanın vazife yaptığı bir evde, iman hizmetine ait işlerin aksatılmamasının yanı sıra aile fertlerinin, hususiyle çocukların da ihmal edilmemesi için hangi hususlara dikkat edilmelidir?-Bazı şartlarda dinin bir kısım emirleri ihmale uğruyorsa, onların öne çıkarılması icap eder. İ’lâ-yı kelimetullahın farzlar ötesi bir farz kabul edilmesi de bu esastan dolayıdır. (01.10)

-Farz olan i’lâ-yı kelimetullah yolunda yaptığınız her hayırlı iş size farz sevabı kazandırır. Binaenaleyh, eğer istişarî toplantılarınız bu gayeye matufsa, orada da farz sevabı kazanırsınız. (04.08)

-Şayet, çocuklar manen beslenmeleri için gereken dersi sokaktan alamıyorlarsa, o ruhu camide dahi bulamıyorlarsa ve mektep sayesinde de istenen donanıma ulaşamıyorlarsa, o zaman onların güzelce yetiştirilmeleri de anne-babaya düşen ve öne alınması lazım gelen bir farz olur. (05.50)

-Toplumun ıslahı için tek tek fertlerin salâha erdirilmesi şarttır; aksi halde, eczası günahlardan mürekkeb parçalardan, sıhhatli bir bünyenin meydana gelmesi mümkün değildir. (06.36)

-Biz, hem vazifemizin hakkını verebilmek hem de ailemizin hukukuna tam riayet edebilmek için mesailerimizin tanzimine, aramızdaki emniyetin tesisine ve teavün düsturunun teshiline muhtacız. (07.53)

-Çocukların şuuraltı müktesebatı ve sohbetler… Munise Nine’nin müessiriyeti.. (08.13)

-Aman ya Rabbi!.. Mahşer meydanında kaçan kaçana.. birbirinin yüzünü görmek istemeyen kardeşler.. yavrusundan korkan anne-babalar.. valideyninin ellerinden yakasını kurtarmaya çalışan çocuklar.. birbirinden kaçan eşler.. kopukluğa düşen insanlar!.. (12.26)

-İstişare adı altında tüketilen saatler, eriyen dakikalar… İrticâlînin kahramanlığına soyunan ifade özürlüler… (14.04)

-İncili Çavuş’un dilekçesi… (15.32)

-“Senin üzerinde Rabbinin hakkı var, nefsinin hakkı var, ehlinin de hakkı var. Her hak sahibine hakkını ver.” (18.03)

-Toplantı ve istişare âdâbı açısından çok önemli birkaç husus… (21.12)