Ortak Dua – 3

Ortak Dua – 3
Mp3 indir

Mp4 indir

HD indir

Share

Paylaş

Sevgili dostlar,

İhtiva ettiği mülahazaların bir kısmına göre meali verilen bu dua, günde 19 defa okunmalıdır. Allah kabul eylesin.

 

dua

(Yukarıdaki Resme Tıklayarak Büyütebilirsiniz)            DUAYI YAZDIR

Rahman Rahîm Allah’ın adıyla… Engin rahmet sahibi Rabbimize, bu rahmet ve merhametinden feyizyâb olan mahlukatı adedince hamd ve şükür olsun! Varlığın çekirdeği ve meyvesi mesabesindeki, arzlı semavî Hazreti Ahmed u Mahmûd u Muhammed Efendimize, onun pâk âilesine, güzide ashâbına salât ü selâm ediyor; O’nu şefaatçı kılarak huzur-u ilâhîde el açıp yalvarıyoruz:

 

Ey her şeyin biricik mâliki, yegâne sahibi ve tek efendisi Mâlikü’l-Mülk Rabbimiz! Ne olur, biz Ümmet-i Muhammed’e dirlik ver! Fikrimizin, ruhumuzun, havl ve kuvvetimizin dağınıklığını Sana şikayet ediyor ve bizi bu durumdan kurtaracak yegane tasarruf sahibinin Sen olduğuna inanıyoruz. Bizi bu durumdan kurtar! Özellikle de gerek cihanın dört bir yanında, gerekse hayatın her ünitesinde, insanlarla Senin arandaki engelleri kaldırmaya kendini adayan, sa’ylerine terettüb edecek semere itibariyle, Rıza ve rıdvânından başka hiçbir şey hedeflemeyen kardeşlerimiz, bacılarımız, erkeğiyle kadınıyla dostlarımız ve gönüldaşlarımızın dağınıklığını gidermeni, yaralarını sarmanı, enis ve celîsleri olmanı, onları her türlü kem göz ve kötü niyetlilerin şerrinden muhafaza buyurmanı, onları kendi gözlerinde mahiyetlerinden daha küçük, ancak temsil ettikleri misyon itibariyle büyük mü büyük göstermeni diliyor ve dileniyoruz.

Ey her şeye gücü yeten Kâdir Rabbimiz! Bizi kesret dağdağasında boğulmaktan kurtaracak ve vahdet tecellileriyle dirliğimizi sağlayacak yegâne güç sahibi Sensin. Ey en ince noktalara kadar ihtiyaçları görüp gözeten Latîf Rabbimiz! Sırlı âlem olan kalplerin anahtarı Senin elindedir. Dilediğin gibi kalpleri evirip çevirme kudretine sahipsin. Kalplerimizi te’lif buyur! Biliyoruz ki, yeryüzünde ne var ne yok, hepsini bu uğurda sarfetsek de, iki gönlü telif etmeye muvaffak olamayız. İnsanı yaratan Sen.. gönüllerin Efendisi de Sensin!.. Bahtına düştük, gönül aynamızı duru eyle ve gönüllerimizi te’lif buyur.. ta birbirimize karşı tevahhuş hissetmeyelim.. birbirimizin enis u celisi olalım.. birbirimizin ayıbını araştırmayalım.. Senin şuaâtının gönül aynamıza yansımasıyla mest u mahmur yaşayalım.. kınayanın kınamasından teessür duymayalım, övenin övgüsünü üzerimize almayalım.

Ey iyilik ve ikramda bulunan Kerîm Rabbimiz! Bizleri katından bir güçle te’yid buyur.. Sözümüze te’sir halkedecek, davranışlarımızı ve sözümüzü mu’nis kılacak, cılız omuzlarımıza rağmen heybemize mücevher yükleyecek, lâl u güher değerindeki hakikatleri sahiblerine buldurtacak yegane Zât Sensin..

Ey kullarının dualarına icabet eden Mucîb Allah’ım! Bizleri, sevdiğin ve râzı olduğun işlere muttali kıl, onları bize sevdir, hayata taşımaya ve başkalarına duyurmaya bizleri muvaffak eyle! Ey kahrolmayı hak edenleri kahreden Kahhâr Rabbimiz! Senin rızandan başka dünyevî uhrevî bir beklentisi olmayan; mal, menal, şöhret peşinde koşmayı, temsil ettiği düşünceye karşı en büyük ihanet sayan, yaşamayı yaşatmada arayan kullarına, kin ve nefret duyanların, içlerindeki nefreti planlayanların, planı uygulayanların ve onlara destek çıkanların haklarından Sen gel! Onları Sana havale ediyoruz..

Ey Rahmete ehil olanları rahmetiyle sarmalayıp ağyârdan koruyan Erhamu’r-Râhimîn Rabbimiz! Bu konuda bizlere merhametinle muamelede bulunmanı diliyoruz.

Duamızın sonunda, dualarımızın kabul edilmesine en büyük vesile olarak gördüğümüz Rasûl-ü Ekrem aleyhisselatu vesselam Efendimiz’e, âl ve ashabına salat-ü selam eylemeni dergâh-ı uluhiyetinden dileniyoruz ya Rab!