Ortak Dua – 6

Ortak Dua – 6
Mp3 indir

Mp4 indir

HD indir

Share

Paylaş

Sevgili Dostlar,

Daha önce değişik vesilelerle ifade ettiğimiz gibi, yaklaşık 7 senedir her gün bulunduğumuz mekanın salonunda biraraya gelip en az yarım saat olmak üzere toplu dua okuyoruz. İçimizden hiç olmazsa birinin içli duaları kabul olursa, ondan hepimizin istifade edeceğine inanıyoruz.

Malumunuz, “dua külliyet kesbederse kabule karin olur” demiş büyüklerimiz; yani, Mevlâ-yı Müteâl’e beraberce teveccüh eden temiz yüzlülerin, aynı duygularla atan yüreklerin ve aynı taleplerle açılan ellerin sayısı ne kadar çok olursa, yapılan o duanın Hak katından kabul mührü alması ihtimali de o ölçüde büyüktür.

İşte, bu mülahazayla, zaman zaman burada okuduğumuz duaları size de bildiriyor; selim kalbleriniz, halis niyetleriniz ve yanık ifadelerinizle tazarrumuza katılmanızı, böylece dualarımızın kabulüne vesile olmanızı istirham ediyoruz.

İnşallah bundan sonra bu konuda size daha kısa aralıklarla yazacak ve bütün dualarımıza sizi de davet etmeye çalışacağız.

Milletimiz, ülkemiz, ülkümüz ve istikbalimizin bir yıldız gibi parlaması, bu uğurda gayret gösteren herkesin şerirlerin şerlerinden muhafaza kılınması ve hayır yolunda bulunanların işlerinde muvaffak olması..

Mevla-yı Müteâl’in, mü’minlere düşmanlık yapanların, insanlığın ebedi saadetinden başka derdi olmayan Hakikat sevdalılarına tuzaklar kuranların ve komplo üstüne komplolar hazırlayarak milletimizin önünü kesmeye çalışanların haklarından gelmesi…

Mülahazalarıyla bugünlerde aşağıdaki duayı okuyoruz.

Lütfen tazarru ve münacaatımıza katılır ve en azından “âmin” der misiniz?!..

Şimdiden çok teşekkür ederiz.

Hürmetlerimizle…

Editör B. Berk

 

Sevgili dostlar,

İhtiva ettiği mülahazaların bir kısmına göre meali verilen bu dua her gün okunmalıdır. Allah kabul eylesin.

 

dua

(Yukarıdaki Resme Tıklayarak Büyütebilirsiniz)            DUAYI YAZDIR

 Rabb-i Rahimimizden, yapmamız gerekli hususları yapamadığımızdan, yapmamamız gerekenleri de irtikab ettiğimizden dolayı özür diliyor, sadakat nişanesi olarak özrümüzü arz ediyor ve başımıza gelen / gelecek hâdiseler karşısında şaşkınlığımızı Allah’a havale ediyoruz. Her şeye karşı kuvvetsizliğimizle beraber, Allah’ın lütfuna, inayetine, ihsanına iltica ediyor, O’nun azabından yine O’nun Rahmetine sığınıyoruz.

   Bütün hayırlı işlerin kendisiyle başlandığı, onun anılmadığı  her işin sonu kesik ve ebter olduğu, anıldığında hiçbir kapının kapalı kalmadığı ve Arş-ı A’zam’dan biz kullarına uzatılmış nurânî bir halat mesâbesindeki “Bismillahirrahmanirrahim” ile dergâh-ı uluhiyetin kapısının tokmağına dokunuyor ve hakkımızda hayırlı olanların vükuu için, boynumuzu bükerek dilenci edâsıyla yalvarıp yakarıyoruz:

   Kendi küçüklüğümüzün şuurunda ve O’nun büyüklüğünü takdir hisleriyle hep iki büklüm olduğumuzu itiraf ediyoruz. Teşekkür etmenin umum ünvanı olan bütün “hamd”lerin Allah’a mahsus ve teşekkürlerin bütününün O’na râci olduğunu bir kez daha ikrâr ediyoruz. Sabah-akşam, hayatımızın her ânında, zamanın vârolduğu her sahada, tesbih ve takdîse lâyık bir varlık varsa, o da Cenâb-ı Allah’ın olduğunu bir kez daha haykırıyoruz.

   Büyük, Allah’tır ve O’ndan başka ilâh yoktur, sadece O vardır. Örnek kul ve yüce Peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa’ya yardım elini O uzattı. O’nun adına hareket edenleri ve yolunda olanları O aziz eyledi. Tek ortak noktaları iyi ve güzel faaliyetlere düşmanlık olan farklı anlayışlardaki  düşmanları, yegâne güç ve kudretiyle O mağlup etti. Yegâne ilâh O’dur ve O’nun şerik ve ortağı yoktur.

   Rabbimiz! Vermeyi murad buyurduğun husus ile lütufta bulunmayı takdir ettiğin kimseler arasına kim girebilir ki?! Kimsenin buna gücü  yetmez.. Aynı şekilde bir şeyi vermemek suretiyle birilerini mahrum etmeyi murad buyurmuşsan, hiçbir güç bunun önüne geçemez. Vükûunu takdir buyurduğun hiçbir hadiseyi de hiç kimse durduramaz. Bir konuda bir karar vermişsen, hiçbir kuvvet onu değiştiremez.. Senin yüce şânınla hiç kimse boy ölçüşemez ve Senin iznin olmadan hiçbir imkan fayda veremez.

   Allah’ım! Efendiler Efendisi’ne, O’nun pâk aile fertlerinin bütününe, her biri ısmarlama kâmet olan ve kirin hiçbir çeşidiyle kirlenmemiş ashabının hepsine, “İlmî Ezel”în ve ihatasız mâlumatın sayısınca ve vüs’atinde salât ü selam ediyor, yüce dergâhında ellerimizi açıyoruz!

   Dünyanın her bir bucağında ve hayatın her bir alanında, dört bir yandan kuşatılmış ve düşürülmek istenen bir kaledekilerin heyecanını yaşayan mâsum kullarını koru ve onlara bu muameleyi revâ görenlerin haklarından Sen gel!

   Rabbimiz! Tek derdi, Rabbisinin rızasına erme olan ve bunu, milleti ve bütün insanlık adına kendini adanmada arayan masum kullarına, kin ve nefretle bilenmiş kimselerin kurdukları planları başlarına geçir!

   Dörtbir yanımıza tuzaklar kuran, uğrayıp geçtiğimiz her yerde ağını germiş av bekleyen binlerce ifritin hakkından Sen gel, Allah’ım!

   Rıza’na erme yolunda, yolboyu kurulan yüzlerce fitne ocağını Sen söndür! Bu ocakların tâ sinelerimize gelip oturan isi-dumanını sen durdur!

   Elinden geldiğiyle yetinmeyip, aleyhte kamuoyu oluşturmak, çamur atmak suretiyle aleyhimizde yalanlar üzerine kurulu düzme konuşma ve yazılara imza atanları Sana havale ediyoruz.

   Bizleri yakından tanıma fırsatı yakalayamamış veya kendimizi yanlış anlattığımız kimseleri iğfâl etmek suretiyle, aleyhimizde propaganda yapanları ve bunu bir fırsat görenleri Sana havale ediyoruz, taktir buyurduğun muamele ile onlara muamelede bulun!

   Rabbimiz! Karanlık oyunların sayısı belli değil, bütün karanlık ruhlu, karanlık düşünceli, karanlık planlı ve karanlık perdesi altında yol alan kimseleri, Sana havale ediyoruz. Onların, karanlık hedeflerine ulaşmalarına Sen mânî ol Allahım! Aydınlık düşünen, aydın insanları da onlara karşı muzaffer eyle!

   Hayra kilitlenmiş kimselere gerektiği ölçüde el uzatamamanın hacaleti içinde, sadece iç ızdırap ve dua ile olsun onlarla gönül birlikteliğini korumaya çalışan ve bunu vefanın bir gereği gören bizler, bu dualarımızın kabulüne, her zamanki gibi, Efendimize Salat u selam eylemeni şefaatçi kılıyor, onun pâk aile fertlerini, güzide ashabını ve kıyamete kadar gelecek din kardeşlerinin bütününü rahmetinle sarmalamanı, ihatası imkansız ilmin ve malûmatın adedince onlara salat ve selam eylemeni diliyoruz, Rabbimiz!

  • https://s1.wohooo.net/proxy/herkulfo/stream
  • Herkul Radyo