Ortak Dua – 9

Ortak Dua – 9
Mp3 indir

Mp4 indir

HD indir

Share

Paylaş

Sevgili Dostlar,

Daha önce değişik vesilelerle ifade ettiğimiz gibi, yaklaşık 7 senedir her gün bulunduğumuz mekanın salonunda biraraya gelip en az yarım saat olmak üzere toplu dua okuyoruz. İçimizden hiç olmazsa birinin içli duaları kabul olursa, ondan hepimizin istifade edeceğine inanıyoruz.

Malumunuz, “dua külliyet kesbederse kabule karin olur” demiş büyüklerimiz; yani, Mevlâ-yı Müteâl’e beraberce teveccüh eden temiz yüzlülerin, aynı duygularla atan yüreklerin ve aynı taleplerle açılan ellerin sayısı ne kadar çok olursa, yapılan o duanın Hak katından kabul mührü alması ihtimali de o ölçüde büyüktür.

İşte, bu mülahazayla, zaman zaman burada okuduğumuz duaları size de bildiriyor; selim kalbleriniz, halis niyetleriniz ve yanık ifadelerinizle tazarrumuza katılmanızı, böylece dualarımızın kabulüne vesile olmanızı istirham ediyoruz.

İnşallah bundan sonra bu konuda size daha kısa aralıklarla yazacak ve bütün dualarımıza sizi de davet etmeye çalışacağız.

Milletimiz, ülkemiz, ülkümüz ve istikbalimizin bir yıldız gibi parlaması, bu uğurda gayret gösteren herkesin şerirlerin şerlerinden muhafaza kılınması ve hayır yolunda bulunanların işlerinde muvaffak olması..

Mevla-yı Müteâl’in, mü’minlere düşmanlık yapanların, insanlığın ebedi saadetinden başka derdi olmayan Hakikat sevdalılarına tuzaklar kuranların ve komplo üstüne komplolar hazırlayarak milletimizin önünü kesmeye çalışanların haklarından gelmesi…

Mülahazalarıyla bugünlerde aşağıdaki duayı okuyoruz.

Lütfen tazarru ve münacaatımıza katılır ve en azından “âmin” der misiniz?!..

Şimdiden çok teşekkür ederiz.

Hürmetlerimizle…

Editör B. Berk

 

Sevgili dostlar,

İhtiva ettiği mülahazaların bir kısmına göre meali verilen bu dua her gün okunmalıdır. Allah kabul eylesin.

 

dua

(Yukarıdaki Resme Tıklayarak Büyütebilirsiniz)         DUAYI YAZDIR

Bismillahirrahmanirrahim 

  Tekbirlerimizle Allah’ın birliğini ilan ediyor; bütün övgü, şükür ve hamdlerin O’na olduğunu ikrâr ediyor; sabah-akşam her lahza Rabbimiz Allah’ın her türlü noksan sıfatlardan münezzeh ve berî olduğu, en güzel sıfatlarla muttasıf bulunduğunu beyan ediyoruz.

  Bütün hamd ve teşekkürler âlemlerin Rabbi Allah’adır. Kâinattaki bütün mahlukâtın “Hamd” korosuna katılmamız gerektiğini gösteren O’nun biz insanlar üzerindeki en büyük nimetlerinden biri ve en önemlisi de, Habîb-i Edîbi, Kâinatın yüzüsuyu hürmetine yaratılmış Hazreti Ahmed-i Mahmûd-u Muhammed Mustafa’yı bizlere Peygamber olarak göndermesi ve bizleri onun ümmeti olma payesiyle şerefyâb eylemesidir. İnsanlığın iftihar tablosu ve Rabbimize hakkıyla hamdedenlerin Pîri, Kâmil İnsan Efendimiz Hz. Muhammed’e; ondan bize miras kalan hâne-i saadet sâkinleri ve zeberced silsile olan âline; yine onun en büyük mucizesi olan ve sohbetinin insibağıyla boyanmış sahabe-i kirâm hazerâtına salat ü selam etmeyi bir vecibe olarak görüyoruz.

  Rabbimiz! Kavl-i kerîminde şöyle buyurdun: “Eğer birtakım hile ve ayak oyunlarıyla seni aldatmaya ve hakkı bâtıl, bâtılı hak göstermeye yeltenirlerse, hiç endişe etme, Allah sana yeter. O’dur seni yardımıyla ve müminlerle destekleyen.. Müminlerin kalplerini te’lif etmek üzere birbirine ısındıran, ve onları bir araya getiren… Kaldı ki, dünyada kıymet adına ne var ne yok, her şeyi bu uğurda sarf etseydin bile, yine de onların kalplerini birleştiremezdin.. Ancak Allah, bir lütuf olarak onların aralarını te’lif buyurdu ve onları birleştirdi. Bilesiniz ki O, üstün kudret sahibi “Azîz”, tam hüküm ve hikmet sahibi Hakîmdir.”

  Rabbimiz! Bizler bu ölçüde ihtiyaç içinde değilken, bizleri yarattın, hayra sevkettin ve kalplerimizi te’lif buyurdun.. Ancak şimdi ızdırar derecesinde bu lütfuna muhtacız.. Dün kalplerimizi meccânen te’lif buyurduğun gibi, n’olursun, şimdilerde bir kere daha bu lütfunla bizleri serfiraz kıl ve kalblerimizi birbirimize ısındır. Bizleri serfiraz kıldığın bu ve benzeri bütün nimetlerini, itmâm eylemek ve kemâle erdirmek suretiyle devam ettir. Çünkü biliyoruz ki, bir nimet bahşetmek kadar, o nimetin devamlılığı da büyük bir nimettir. Ve yine biliyoruz ki “zevâl-i nimet, elemdir”. Kalblerimizi telif buyurup da bir araya gelmeyi murad buyurduğun ve hayırlı işlere sevkettiğin gibi, birlik ve beraberliğimizin, hayat maratonunu başarıyla bitireceğimiz âna kadar devam etmesini takdir buyur.. Allah için işleyelim, Allah için bir araya gelip görüşelim, Allah için çalışalım; Lillâh, livechillâh, lieclillâh rızası dairesinde hareket edelim.. Rızâ ve rıdvânınla şerefyâb olacağımız âna kadar bu nimetin devam etsin..

  Rabbimiz! Bir ve berâberlikleriyle hayra kilitlenmiş ve tek hedefi Senin Rızan olan kulların arasında ihtilaf ve tefrika çıkaranların; bu kötü emelin yaygınlık kazanması fiiline iştirak edenlerin; hal, tavır ve sözleriyle ayrılık ve gayrılığa davet edenlerin ve özendirenlerin; hüdâîlik yerine heva ve hevesini konuşturanların; sâfi zihinleri, gönülleri ve duyguları bulandıranların; bu uğurda plan ve projeler üretenlerin; herkes bir hayır yolu tutturmuşken, kendisi sapmayı yeterli görmeyip başkalarını da saptırma ameliyesi içine giren ve aynı kulvarda farklı tutum ve yol tutturanların; istediği menfaati koparamayınca “ne kadar zarar versem kâr” düşüncesiyle irâdî olarak nefsine uyup hiyânet edenlerin; Hakkullahı ve âmme hakkını önemsemeyip, şahsî menfaat ve çıkarlarını önde tutanların; takva temeli üzerinde yükselen insanlığa hizmet yolundan serâhaten i’tizal etmekle kalmayıp, tefrika ve hevâilik temeli üzerinde kurulu ayrılık ve gayrılık merkezlerine başkalarını da davet edenlerin; bilerek veya bilmeyerek bu menfi duygu ve düşünceleri besleyen ve destekleyenlerin hepsini Sana havale ediyoruz.. Rabbimiz, onlar hakkında, iyi insanlarla kalblerini te’lif buyurmayı, onları hidayete erdirmeyi, Rızan olduğu işlere ve dosdoğru yoluna onları yönlendirmeyi murad buyurmuş isen, en kısa zamanda, bir an evvel murâdını gerçekleştir; onlara doğruyu göster ve o doğruya ittibâ eylemelerini sağla.. Tuttukları yolun da bâtıl olduğunu göster ve ondan uzaklaşmalarını lütfeyle.. Ancak onların kalblerini hak ve hakikate ısındırmamayı murad buyurmuşsan, haklarından gel Rabbimiz! Etrafa fitne ve fücûr yayan ağızlarını gemle.. Tefrika planlayan dimağlarını müşevveş eyle.. Tefrika kokan, zihni bulandıran, kuvve-i mâneviyeyi kıran ifadelerin, kendisi vasıtasıyla varlığa yol bulduğu dillerini lâl eyle! Onlara bahşettiğin, ancak kötü yolda kullandıkları havl ve kuvvetini onlardan çekip almak suretiyle sarsıntı üstüne sarsıntı yaşat.. Planladıkları, ortaya koydukları ve uygulamaya geçirdikleri planlarını tersyüz eyle.. Böylece hedefledikleri şeyin gerçekleşmesine fırsat verme!

  Rabbimiz! Bizlerin birliğini ve dirliğini sağla.. İnsanlığın iftihar tablosunun ashabını bir ve beraber eylediğin, gönüllerini birbirine karşı  ısındırdığın gibi, bizleri bir ve beraber eyle ve gönüllerimizi birbirimize ısındır..

  Rabbimiz! Bizlere birlik ve beraberlik lutfeyle.. İttifak ve uyum içerisinde hizmet etmeyi ihsan buyur.. Dünyanın dört bir yanına adanmışlık duygusuyla Nâm-ı Celîlini taşımayı ve kullarınla Seni buluşturmayı vazife edinmiş hizmet erlerini, bu kutsî vazifeyi hakkıyla taşımaya ehil eyle ve onları ihtiyaç duydukları her türlü donanımla donat, serfiraz kıl!

  Rabbimiz! Hüzün duygusunu yerinde kullanmayı nasib buyur.. Bizleri üzecek hadiselerin vükûuna fırsat verme.. Hırsımızı, Senin yolunda kullanmayı müyesser eyle.. Dâima bizlere zahîr ol ve bizleri destekle.. Bizleri başkalarıyla imtihana tâbi tutma.. Bizler hakkında hüsn-ü zann besleyenleri, hüsn-ü zanlarında yalancı çıkarma ve sevenlerimizi, bizlerle hayal kırıklığına uğratıp onları bizlerle utandırma.. Dergâh-ı uluhiyetinden boş çevirmek suretiyle bizleri mahvettirme.. Bizleri dünya ve âhirette rezil u rüsvay olanlardan eyleme..

  Son olarak Efendimize, âl u ashabının bütününe; ilm-i ilâhi ve mâlumât-ı ilahiye adedince salât u selam eyle!

  • https://s1.wohooo.net/proxy/herkulfo/stream
  • Herkul Radyo