Yıl Seçiniz..
Soru: Adanmış ruhlar için büyük tehlike olduğu ifade edilen “hâneperestlik” ne demektir? Bu maraz, sadece erkekleri alâkadar eden bir hastalık mıdır? Günümüzde, günde on-onbeş saat .....
Soru: Son senelerde, özellikle Batı menşeli kitaplar okuyup yabancı ülke gören kimselerde, profesyonelce çalışmak gerektiğine dair fikirler ağır basıyor. Bu düşünce zımnen bazı hizmet erlerini .....
Gönülleri fetheden, beyan talâkatı değil hareket talâvetidir.***En masum riya âidiyet mülahazasıyla söylenen “biz yaptık” ifadesinin tahtında gizlidir.***Herkesin te’yide ve desteğe ihtiyacı olduğundan, insanların kalbî ve .....
Kainatın yaratıcısı ve yaşatıcısı Yüce Allah’a sonsuz hamd ü sena ve şükür; bütün resullerin seyyidi, enbiyanın imamı, asfiyanın serveri, mahlukatın ekmeli ve mürşidlerin sultanı Hazreti .....
Fedâle ibn-i Ubeyd (radiyallahü anh) hazretlerinin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Efendiler Efendisi (aleyhi ekmelüttehâyâ) Veda Haccı esnasında şunları söylemiştir:   Size gerçek mü’minin kim .....
Not: Bu sohbet, mübarek bir işarete binaen, doğu-batı kaynaşması adına ortaya koydukları fedakarlıklarını ve samimi gayretlerini uzaktan seyretmekle de olsa teselli bulduğumuz ve sayelerinde bayramın .....
Soru: Kendisine altmış sene ömür verilmiş bir insan için artık hiçbir mazeretin söz konusu olamayacağını belirten hadis-i şerifin ifade ettiği manalar nelerdir? Cevap: Allah Rasûlü .....
Yeryüzünde isyan artınca sema cimrileşir.***Cesedin kirli bataklıklarında debelenmekten kurtulamayanlar, kalbin zümrüt tepelerine asla ulaşamazlar.***Bir çeşit başkalaşan her çeşit başkalaşmaya müsait demektir; zinhar, o kapıyı hiç .....
Kainatın yaratıcısı ve yaşatıcısı Yüce Allah’a sonsuz hamd ü sena ve şükür; bütün resullerin seyyidi, enbiyanın imamı, asfiyanın serveri, mahlukatın ekmeli ve mürşidlerin sultanı Hazreti .....
Enes bin Malik hazretleri Rasulüllah (sallallahu aleyhi ve sellem)’in şöyle buyurduğunu rivayet etmektedir:   İçine düştüğü bir hatanın pişmanlığıyla kıvranan bir insan diliyle istiğfar etmese .....
Soru: Onca zengin sahabînin varlığı da düşünülünce, Cenâb-ı Hakk’a yürüdüğü esnada Rasûl-ü Ekrem (sallallahu aleyhi ve sellem) Efendimiz’in mübarek zırhının bir yahûdide rehin oluşunun ifade .....
Soru: Kurbanı sadece bir gelenek ve fakirlere et yedirme olarak değil de, tam bir ibadet şeklinde eda etmenin yolu nedir? Huşu ve hudu namazın özünü .....
Alvarlı Efe Hazretleri, sürekli “Allah bizi insan eyleye!…” diye dua ederdi. Aklınıza “İnsan değil miyiz ki?” sorusu gelebilir; fakat, potansiyel insan olma başkadır, kişinin bütün .....
Editör’ün Notu Sevgili Dostlar, Son günlerde, M. Fethullah Gülen Hocamızın sağlık durumuyla alâkalı asılsız iddiadan, tahminden ve hatta gayr-i vaki beyandan ibaret haberlerin yapılmış olması .....
   Hazreti Ebû Hüreyre (radıyallahü anh)’ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte,her ifadesi lâl ü güher Efendiler Efendisi şöyle buyurur: İnsanın izzeti inancını hayatına yansıtmasında, kişiliği .....
Soru: İman ve Kur’an hizmetinde bulunan bir insanın kendisini “racul-ü fâcir” kabul etmesi ne demektir. İ’lâ-yı kelimetullah vazifesi fâcir kimseler için de bir arınma fırsatı .....
İman ile eman aynı köktendir; mü’minlere emniyet telkin etmeyenin imanında problem vardır, imanın insana ahiret emanı olacağı da aşikardır. *** Önde olmak, önde görünmek değil, .....
Soru: Bir ayet-i kerimede, Kur’ân’ın mehcur tutulduğuna dair bir Peygamber sitemi ve şikayeti görüyoruz. İlahî Beyan’ın “mehcur” ittihaz edilmesi ne demektir? Böyle bir şikayet, sadece .....
Yukluyor....