Yıl Seçiniz..
Helalinden kazanmak sevap olduğu gibi, gerekirse dükkan dükkan dolaşıp helal rızkı araştırmak da insana ibadet sevabı kazandırır. ***Laubali insanların ötelere tam inandıkları söylenemez; zira, ahirete .....
Soru: Hemen her meselede daha iyiyi ve güzeli yakalamanın önemli bir vesilesi sayılan “tenkid”in müsbet ve faydalı olması hangi hususlara bağlıdır? Âdâb açısından, tenkid eden .....
Soru: Hem nazarîyi inkişaf ettirerek amelîye taşıma, hem de amelde sebat ederken sürekli yeni kalma hususlarında inananlara misal olacak ve yol gösterecek bir âdet-i ilâhiyeden .....
“Ben”e göre daha hafif bir hatadır “biz” demek; ne ki, âidiyet mülahazası ifade etmesi açısından o da mahzurludur; fakat, “ene”yi yırtmanın ilk basamağı da odur. .....
Câbir İbn Abdullah (radıyallahu anh) hazretlerinden rivayet edildiğine göre;Rasûl-ü Ekrem (sallallahu aleyhi ve sellem) Efendimiz şöyle buyurmuştur:   Zulümden sakınıp kaçınınız; çünkü zulüm, kıyamet gününde .....
  Dua edenlere cevap veren, ızdırapları dindirip ihtiyaçları gideren, devrilenleri kaldırıp doğrultan, çatlayıp kırılanları sarıp-sarmalayan Rahmân ü Rahîm’e kâinatın zerratı adedince hamd ü sena ediyor; .....
Soru: İyi bir kul olabilmenin ve Kur’an’a hizmet edebilmenin zorluğu nazara verilirken, “Bu yol uzaktır / Menzili çoktur / Geçidi yoktur / Derin sular var.” .....
Soru: “Eline, beline, diline sahip ol!” anlayışına bağlı alevî meşrep insanlarımızın bu telakkiye tamamen zıt “mum söndürme ayini” gibi bazı uygulamalarla itham edilmelerini nasıl değerlendiriyorsunuz? .....
Yapılması gerekli olan bütün işler tamamlanmış gibi rahat ve rehavete düşmek ne kadar tehlikeli ise, ye’se düşmek ve kuvve-i maneviyeyi kırmak da o kadar tehlikelidir. .....
Ebû Mûsâ (radıyallahu anh) hazretlerinden rivayet edildiğine göre; Rasûl-ü Ekrem (sallallahu aleyhi ve sellem) Efendimiz şöyle buyurmuştur: Saçı–sakalı ağarmış müslümana, Kur’an-ı Kerim’i usûlüne uygun olarak .....
Bizleri varlığa erdiren ve iman sayesinde gönüllerimize yeni bir diriliş lutfeden Güzeller Güzeli Rabbimize O’nun ilmi adedince hamd ü senâ ediyor; varlığın özü ve nüvesi, .....
Soru: İman hizmetine sahip çıkma ile vazife yapılan müessesenin ya da birimin sahibiymiş gibi davranma arasında ne türlü farklar vardır? Adanmış bir ruh, vazifeye sahip .....
Soru: “Öz güven” tabirinin mü’mincesi nedir; inanan bir insanda öz güvenin keyfiyeti nasıldır? Düz kulluğa talip olmak ile himmeti âlî tutmak cem’ edilebilir mi? Cevap: .....
Hangi sebeple olursa olsun, masum insanların kanına giren kimse mel’un, yaptığı iş de mel’anettir. *** Hazreti Mevlana ve Ahmet Yesevî gibi büyükler bugün neş’et etselerdi, .....
Soru: Sohbetlerde ve eserlerde üzerinde çokça durulan sevk-i ilahî ve insiyak tabirlerinden maksat nedir? Sürekli doğru yolda yürümek ve hep hayırlı işler yapmak için en .....
Soru: Bazıları, “Ben çocuklarımla arkadaş gibiyimdir!” diyor; onlara karşı oldukça rahat davranıyorlar. Doğru buldukları bu anlayışı, Peygamber Efendimiz’in hutbede ve namazda dahi torunlarıyla ilgilenmesini, onları .....
Yukluyor....
  • https://s1.wohooo.net/proxy/herkulfo/stream
  • Herkul Radyo