Yıl Seçiniz..
Bir insan için en büyük bir talihsizlik, akıbeti adına hiçbir endişe taşımaması ve beklemediği bir anda görülmedik hesaplarla öbür tarafa göçüvermesidir. *** Özümüze erme, kendi .....
Ebû Hureyre (radıyallahu azze ve celle anh) insanlık âleminin şeref tablosu Efendimiz (aleyhi ekmelüttehayâ)’nın şöyle buyurduğunu rivayet etmektedir:   “Mümin, aldansa da aldatmayı asla düşünmeyen .....
Hataları bağışlayan, belaları kaldıran, ikram ve ihsanı bol ve rahmet hediyeleri kainatın her yanını doldurmuş olan âlemlerin Rabbi Allah’a nihayetsiz hamd ve şükür; dünyada iman .....
Soru: Rasûl-ü Ekrem Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) bir hadis-i şerifte, “Yâ eyyühe’n-nâs! Efşu’s-selâm, ve et’ımü’t-taâm, ve sılu’l-erhâm, ve sallû billeyli ve’n-nâsu niyâm, tedhulü’l-Cennete biselâm” .....
Merhaba Arkadaşlar, Masanın üzerinde uçak biletlerini görünce ve hele onlardan birinde kendi adımın yazılı olduğunu fark edince çok sevindim. Çünkü, can atarcasına beklediğim yolculuklardan birine .....
Mü’minin şiârı, oturup bahtına ağlamak değil, bahtını aydınlatmaya çalışmaktır. *** Bir insan Allah içinse, Allah da onun içindir. *** Allah’ım, ne olur ruhumun abidesini her .....
Ulu dergahına en güzel isimleriyle teveccüh eden gönülleri asla mahzun bırakmayan, semalara doğru açılan elleri hiçbir zaman boş çevirmeyen âlemlerin Rabbi Allah’a sonsuz hamd ü .....
Sahabe-i güzîn Efendilerimizden Abdullah İbn-i Selâm (radiyallahü anh) Peygamber Efendimiz (aleyhissalâtü vesselam)’ın şöyle dediğini nakleder:   “Ey İnsanlar!Selamı aranızda yaygın hale getirin..Sofranız herkese açık olsun, .....
Soru: Bazı insanlar, en küçük musibetleri bile büyüyle irtibatlandırarak kendilerine sihir yapıldığını düşünüyor ve üzerlerinde hissettikleri gizli güçlerin tesirlerinden kurtulmak için kapı kapı dolaşıp “nefesi .....
Sahabe-i güzîn efendilerimizden  Hazreti Ebû Hureyre (radiyallahü anh)’ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte, Peygamber Efendimiz (aleyhi efdalüssalavâti vetteslîmât) şöyle buyurur:   “Aklın gereği, Allah’a imandan .....
Vücûdu bütün varlığın dayanağı, kudreti her şeyin güç kaynağı, irâdesi eşyâ ve hadiselerin üzerinde akıp gittiği biricik yörünge, marifeti canlarımızın cânı.. vücuduyla cihanlara varlık urbası .....
SORU: Bir taraftan hür ve bağımsız yaşamayı, diğer taraftan da diyalog arayışının ve hoşgörü anlayışının gereği olarak herkesle bir nevî irtibat içinde bulunmayı hürriyet telakkimiz .....
Allah’a yakın olmayanların ufuklarında her zaman bu’d (uzaklık) rüzgarları eser. *** Yaptıkları işlere “ben” mülahazasını katanlar onları kirletiyorlar demektir. *** Beyan, kalbin sesi soluğu olabildiği .....
Merhaba arkadaşlar, Suyun ötesinden dünyanın her yanına sevgi mesajları gönderen ve insanlık dersi veren Ayyüzlü birkaç haftadan beridir sürekli “vefa”dan bahsediyor. Amcamlar İstanbul’un Vefa semtinde .....
Her hangi bir beklentiye bağlanmış işler, çok kahramanca bile gerçekleştirilmiş olsalar hiçbir gelecek vâdetmezler. ***Sadakatla emniyet birbirine o kadar yakındır ki, ikiz olarak doğmuşlardır dense .....
Hazreti Ümmü’d-Derdâ (radiyallahu anhâ) Peygamber Efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem)’in şöyle buyurduğunu rivayet ediyor:   “Kıyamet günü mîzana ilk konulacak olan şeygüzel ahlaktır.”   (Taberâni, .....
Yokluğu, varlığıyla süsleyen, damlaya deryâların vüs’atini bahşeden Âlemlerin Yaratıcısı Allah’a, O’nun ilmi ve malumatı adedince hamd ü sena; Yüceler Yücesi Rabbimiz tarafından kainata en büyük .....
Yukluyor....