salatuselam

Mp3 indir

Mp4 indir

HD indir

Share

Paylaş

EFENDİLER EFENDİSİ’NE SALÂT Ü SELÂM


Allahım! Efendimiz Hazreti Muhammed’e, ailesine, ashabına, ilmin ve mâlûmatın sayısınca salât u selam eyle ve bereket ihsan et!
Allahım! Efendimiz Hazreti Muhammed’e ve O’nun kardeşleri olan nebîlere, mürselîne.. mukarreb meleklere.. gök ve yer ehlinden –rızana nail olmaları için dua ettiğimiz- Senin salih kullarının hepsine.. özellikle de Hazreti Adem, Hazreti İdris, Hazreti Nuh, Hazreti Hud, Hazreti Salih, Hazreti İbrahim, Hazreti Lut, Zebîhullah Hazreti İsmail, Hazreti İshak, Hazreti Yakub, Hazreti Yusuf, Hazreti Eyyub, Hazreti Şuayb, Kelîmullah Hazreti Musa, Hazreti Harun, Hazreti Davud, Hazreti Süleyman, Hazreti Yunus, Hazreti İlyas, Hazreti Elyesa, Hazreti Zülkifl, Hazreti Zekeriyya, Hazreti Yahya, Hazreti İsa ve annesi Hazreti Meryem, Hazreti Zülkarneyn, Hazreti Lokman ve Hazreti Üzeyr (alâ nebiyyina ve aleyhimüsselam)’a..
Ve Efendilerimiz Hazreti Cebraîl, Hazreti Mîkaîl, Hazreti İsrafîl ve Hazreti Azraîl’e.. Hamele-i Arş’a.. mukarreb meleklere.. Kerûbiyyûn’a ve Kirâmen Katibîn’e..
Allah Rasûlü’nün halifeleri Ebû Bekir, Ömer, Osman, Ali efendilerimize.. Peygamberimizin amcalarından ikisi Hazreti Hamza ile Hazreti Abbas’a ve Allah Rasûlü’nün ahfâdına.. özellikle de Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin, Muhammed el-Hanefî ve Zeynü’l-Âbidîn hazerâtına..
Annelerimiz Hazreti Hatice-i Kübrâ ve Hazreti Âişe-i Sıddîka’ya ile Efendiler Efendisi’nin diğer pak zevcelerine ve kızları Zeynep, Rukiyye, Ümmü Külsüm ve Fatımetü’z-Zehraya..
Muhacir ve ensardan bütün ashab-ı güzînine, tabiîn ve tebe-i tabiîn efendilerimize.. müçtehidîn-i kirâma, müfessirîn-i izâma.. muhaddisîn-i fihâma.. evliya, asfiya, ebrar ve mukarrebîne.. aktâba ve hususen Hazreti Ali ve Hazreti Hamza efendilerimize.. Şeyh Abdülkâdir Geylanî, Şeyh Ebu’l-Hasen el-Harakânî, Şeyh Harranî, Şeyh Mübencî, İmam Rabbanî, Ebu’l-Hasen eş-Şazelî, Ahmed el-Bedevî, Ahmed er-Rufaî, Muhammed Bahâüddin en-Nakşibendî ve Üstadımız Bediüzzaman Said Nursîye.. ve Senin nezd-i ulûhiyetinde kıymeti olan herkese ilmin ve mâlûmâtın adedince salât ve bereket ihsan eyle…
Dünyanın dört bir bucağında iman ve Kur’an meşalesini tutuşturup canlı tutmaya çalışan kadın-erkek bütün kardeşlerimize, arkadaşlarımıza ve dostlarımıza da –yukarıda zikrettiğimiz zevât-ı kirama tabî olarak– salât ü selâm eyle ve bereketinle lütufta bulun.
(Onların, bizim salât u selâmımıza ihtiyacı yoktur; fakat Senin sevdiklerini ve Seni sevenleri severek, onların isimlerini şefaatçi yaparak dergah-ı rahmetine iltica ediyoruz. Şefaatlerine nâil eyle, Rabbimiz!)