Bir Demet Dua-53

Mp3 indir

Mp4 indir

HD indir

Share

Paylaş

Bütün mevcudatı yaratıp yaşatan Kerîm ü Vedûd Rabbimize, O’nun varlık sahnesinde her an tazelenip duran tecellileri adedince hamd ve şükür, varlığını, birliğini, cemalini, kemalini, sonsuz kudret ve rahmetini bütün beşeriyete ilan etmek üzere gönderdiği Peygamberimiz Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa’ya, âline ve ashabına sonsuz salât ü selam ediyor, Rabbimiz’in rahmet ve affediciliğinin ihata ve şümûlüne inanıp, hususi bir kısım iltifatlarını muntazır olarak bir kez daha O’na iltica ediyoruz:

 

Yüce Allahımız! Sen Zatıyla kâim olup başkasına muhtaç olmayan yegane varlıksın ve Sen’den başka her şey Sen’in kayyumiyetine (ayakta tutmana) muhtaçtır. Yine Sen sıfât-ı sübhaniyen (mukaddes ve münezzeh sıfatların) ile her şeyi kuşatansın ve bütün kevn ü âlem Sen’in bu ihata dairen içinde bulunmaktadır. Esma-i hüsnası (güzel isimleri) ile kainat üzerinde tecellilerde bulunan ve bütün eşya, tecellilerinin karelerinden ibaret olan Zat-ı Ecell-i A’lâ da Sensin.

 

Rabbimiz! Bizi nezdinden göndereceğin bir ruh ve garazsız, ivazsız Sen’in muhabbetine ulaştıracak bir marifetle te’yîd buyur..  kalbimizde  dolaylı ya da doğrudan Sen’in rızana ulaştırmayan/ulaştırmayacak olan sevgiler varsa onları da sil süpür.. havâss-ı zâhiremizi ve bâtınamızı (tatmak, görmek.. gibi duyularımızı ve hayal, hafıza.. gibi kalbe bağlı duygularımızı) Sen’in emrine muhalefetten muhafaza eyle!

 

Rabbimiz! Bütün bunları dilenirken yine Sen’in gazabından rızana sığınıyor, rahmetine iltica ederek cezalandırmandan rahmaniyet ve rahîmiyetine kaçıyoruz; ne olur, göz açıp kapayıncaya kadar bile olsa bizi nefislerimizle başbaşa bırakma!

 

Duamızın sonunda âlemlere rahmet olarak irsâl buyurduğun İnsanlığın Efendisi’ne, ehl-i beytine ve ashab-ı güzînine bir kere daha salât ü selam ederek bunları hiç tükenmeyen hazinelerinden bize bahşetmeni diliyoruz. Reca duygularımıza mukabelede bulun ve bizi eli boş geri dönen bahtsızlardan eyleme!..