Bir Demet Dua-94

Mp3 indir

Mp4 indir

HD indir

Share

Paylaş

Bizleri varlığa erdiren ve var olmadaki sonsuz zevki gönüllerimize duyuran
Rabbimize, O’nun ilmi adedince hamd ü senâ; varlığın özü ve nüvesi, yaradılış
ağacının meyvesi ve tevhid hakikatinin en gür sesi Efendimiz’e sonsuz salât ü
selâm ediyor ve bir kere daha Yüce Yaratıcı’nın huzurunda ellerimizi
açıyoruz:

 

Allahım, beşeriyete ait uzaklıkları aşarak kurbet ufkuna ulaşan (Mukarrebîn)
kullarının gönülleri Senin izzet, azamet ve ululuğunun tecellileriyle dolunca,
onlar iman esaslarını ve bilhassa, imanın kutb-u a’zamını, aksine ihtimal
vermeyecek şekilde bildiler, kabullendiler, duyup hissettiler ve varıp irfan
ufkuna taht kurdular.. sonra da, artık sadece Senin münezzeh sevgine mazhar
işlere yönelip hoşnut olacağın amellere koştular. Rabbim, benim kalbimi ve
kadını erkeğiyle bütün kardeşlerimin gönüllerini de izzet ve celâl nurlarınla
doldur. Hem öyle doldur ki; dünyanın bütün meseleleri gözümüzde küçülüversin;
dünyevî süs ve zinetler nezdimizde hiçbir kıymet ifade etmesin.

 

Ey şefkati gazabının önünde bulunan ve merhameti her şeyi kuşatan Allahım, ey
Raûf, ey Rahîm.. benim niyazıma ve benimle beraber Sana teveccüh eden
kardeşlerimin yakarışlarına Zâtına has lütf u kereminin enginliğiyle mukabelede
bulun; bize merhamet buyur, lütuflarını üzerimize bol bol yağdır ve bizi
maddî-manevî nimetlerinden mahrum etme. Allahım, lütf u kereminden dileniyorum;
beni her işimde en çabuk ve kolay başarıya, sarsılmaz bir irfan ufkuna,
maddî-manevî sağlık ve afiyete, hakiki muhabbete ve Sana kavuşma iştiyakına nâil
eyle.

 

Allahım!.. Kullarına karşı cömertliğin gönlümde reca hissini yeşertiyor, Sana
teveccüh arzumu tetikliyor ve dergahına koşmam için bana şevk veriyor; hata ve
günahlarım ise, hemencecik merhametine sığınmama mani oluyor ve bağışlanma
ümidimi kırıyor. Karamsarlığımı gider ve Beni dergahına cezbet; ta ki, beşerî
sıfâtlardan sıyrılayım, kendimi ötelerden kabarıp gelen dalgaların gel-gitlerine
salayım; endişesiz, korkusuz, telâşsız ve derin bir teslimiyetle, bazen de şevk
u tarâb içinde marifet deryasında Sana müteveccihen yüzüp-durayım; gayri
mâsivâya dönüp de bakmayayım.

 

Ey rahmetin en latif cilvelerini gösteren, kullarına sayısız nimetler veren,
gönülden tevbe eden herkesi bağışlayan ve hadd ü hesaba gelmez ihsanlarla
sevindiren Allahım; ey Hannân, ey Mennân, ey Gaffâr ve ey Mun’im.. Aslında,
günahlarım bile beni Senin lütufları bol kapına yönlendiriyor; hatalarım dahi
beni Senin ululuğuna sığınmaya sevkediyor. Çünkü; günahlarla kirlenmiş kimseleri
hemen cezalandırmayan ve onlara manevî kirlerinden arınma fırsatları veren
sadece Sensin. Ey kendisinden dilekte bulunulanların en hayırlısı, merhametliler
merhametlisi Rabbim; gönlümü Esmâ-i İlahiye ve Sıfât-ı Sübhaniye’nin nurlarıyla
öyle aydınlat ki, bu sayede uluhiyetin ve rububiyetin hakkında “yakîn”e mazhar
olayım.

 

Efendimiz Hazreti Muhammed’e, aile fertlerine ve  bütün ashabına salât u
selam ederek bunları Senden dileniyorum, Rabbim…

  • https://s1.wohooo.net/proxy/herkulfo/stream
  • Herkul Radyo