Bir Demet Dua-92

Mp3 indir

Mp4 indir

HD indir

Share

Paylaş

Vücûdu bütün varlığın dayanağı, kudreti her şeyin güç kaynağı, iradesi eşya ve hadiselerin üzerinde akıp gittiği biricik yörünge, marifeti de canlarımızın canı olan Rabbimiz’e hamd ü senâ, O’nun Yaver-i Ekremi Efendiler Efendisi’ne, ruhanîler kadar saf ve duru ailesine, yıldızlar misali seçkin ashabına salât ü selam ediyor, her zaman dönüp dolaşıp geldiğimiz yegâne kapının önünde bir kez daha diz çöküp yalvarıyoruz:

 

Ey sürçüp düşenleri bağışlayarak tökezleyenlere yeniden doğrulma fırsatları veren yüce Rabbimiz! Sadece Sen’den yardım diliyor ve yalnızca Sen’den medet bekliyoruz; bize yardım et ve “imdat” çağrımıza icabet buyur. Uyku gibi beşeri ihtiyaçlardan münezzeh bulunan Zât’ına has riayetinle bizi koru. Hepimizi en doğru yol olan Din-i Mübin üzere yaşamaya ve her hayırlı işimizde en isabetli şekilde davranmaya muvavvaf eyle.

 

Ey kendisine el açılıp istekte bulunulanların en cömerdi ve ey isteyenleri boş çevirmeyenlerin en hayırlısı! Nasıl bilinmeyi murad buyuruyorsan Seni öyle bileceğimiz bir marifet ufku nasip et bize, zâtî ve subûtî sıfatların itibarıyla Seni “bî kem u keyf” bilme hazzını duyur vicdanlarımıza. Her şeyi doğru görüp doğru değerlendirmemiz için, nezd-i ilahinden sıfatlarının ve isimlerinin nurlarını yağdır gönülllerimize. Senin azamet, celâl ve ceberûtun ile şu aciz kullarının acz, fakr, ihtiyaç ve küçüklüklerini müşterek mülâhazaya almaktan bir an bile dûr olmayacak, hep saygı ve tâzimle atacak bir kalb ver bize; keşf ü ilhamın âhizesi, ilâhî varidâtın da mahzeni ve nâkilesi olacak bir lâtîfe-i rabbâniye bahşet. Her ân-ı seyyale Senin enfüsî ve âfâkî ayetlerine bakıp onları mütalaa eden bir ruh ihsan et.

 

Ey herkesi ve her şeyi şefkat ve merhametiyle kuşatan Rabbimiz!.. Sen yegâne sığınamızsın, Rahmâniyetine yaraşır bir muamele bekliyoruz Sen’den, merhamet et bize. Hakkındaki hüsn-ü zanlarımızda ve beklentilerimizde bize hayal kırıklıkları yaşatma; dünyaya ve ahirete ait ihtiyaçlarımızı gider. Marifetinle, muhabbetinle ve Sana kavuşma iştiyakıyla gönüllerimize inşirah sal; bizi vicdan genişliğine ulaştır, maiyyetinle şereflendir ve hep yanımızda bulunduğunun şuuruna erdir.

 

Mahlukatın en şereflisi ve mevcudatın Efendisi Hazreti Muhammed’e, hürmete ziyadesiyle layık aile halkına ve ashab-ı güzînine bir kere daha salât ü selam ederek, niyazımızı Kabe-i Muazzama’da yapılmış münacatlardan saymanı diliyoruz.. dualarımızı kabul buyur Rabbimiz!..