Bir Demet Dua-25

Mp3 indir

Mp4 indir

HD indir

Share

Paylaş

Zatı, sıfatları, isimleri ve fiilleri her türlü kusurdan uzak olan ve kainattaki bütün mükemmellikler Kendisinin Sonsuz derecede mükemmel olduğuna delalet eden Rabbimize hamd ü senâ, gönüllerimize aşk u heyecan salan, gözlerimize ışıklar çalan ve bizleri ebedler ülkesine hazırlayan Peygamber Efendimiz’e, O’nun nezih aile fertlerine, her biri birer vefa ve sadakat abidesi arkadaşlarına salât ü selam ediyor, vücutlarımız rüzgarla sarsılan ağaçlar gibi tir tir, yüzlerimizde inkisar çizgileri ve gönüllerimiz de burkuk mu burkuk.. adem-i kabul endişelerimizi merhametine hudud olmayan Rabbimizin engin müsamahasına bağlayarak O’nun ulu dergahının önünde yakarışa geçiyoruz:
Rabbimiz! Bizi Cehennem ateşinden koru ve ebedîyetin yurdu olan Cennetinle şereflendir.. varlığını Seni sevmeye adamış ve nezdinde sevgiye mazhar olmuş sevgililerin dostluğuyla sevindir.. Seyyidü’l-Mürselîn ve Şefîu’l-Müznibîn olan Nebiyy-i Muhterem’e komşu eyle.. Sana kavuşup, Senin cemâl-i pâkini müşahede ihsanıyla bizleri şerefyâb kıl.. Senden bize merhamet kılmanı istiyoruz.. Biz muhtaç kapıkullarını refîk-i a’lâya al ve nimetlerinle payeler üstü payelere erdirdiğin nebilerin, sıddıkların, şehitlerin ve salihlerin maiyyetiyle şâd eyle.
Efendimiz Hazreti Muhammed’e, aile fertlerine ve  bütün ashabına salât u selam ederek bunları Senden dileniyoruz, Rabbimiz…