Bir Demet Dua-70

Mp3 indir

Mp4 indir

HD indir

Share

Paylaş

Yıldızların, gezegenlerin, ay ve güneşin, ırmakların, denizlerin ve dağların kendi lisanlarıyla sürekli zikir ve tesbihte bulundukları âlemlerin yaratıcısı Yüce Rabbimiz’e, O’nun üzerimizdeki sayılamayacak kadar çok nimetleri adedince hamd ü sena;  yaratılışın gayesi, varlığın özü, peygamberlik hakîkatının zübdesi, kemâliyle Ferîd-i Kevn ü Zaman ve bihakkın Fahr-i Kainat, Cenab-ı Hakk’ın rahmaniyet ve rahîmiyetine en mücellâ, en parlak ayna Efendiler Efendisi Hazreti Muhammed Mustafa’ya, tertemiz, pırıl pırıl aile fertlerine, herbiri bir ilâ-yı kelimetullah kahramanı olan kıymetler üstü yol arkadaşlarına da sonsuz salât ü selam ediyor, hak ve hukukun alenen ayaklar altında çiğnendiği, inanan gönüllere karşı düşmanlık hisleriyle her zaman dopdolu olan insafsız tiranların kinlerini, gayzlarını hayasızca gözler önüne serdikleri, müminlerin kalblerine korku ve endişe salıp onları sindirmek için türlü türlü entrika ve komplolara başvurdukları şu tozlu-dumanlı günlerde, âciz, fakir, muhtaç, zayıf kulları olarak bir kez daha ellerimizi açıp kudreti sonsuz, merhameti nihayetsiz Rabbimiz’e içimizi döküyoruz:

 

Ya Erhamerrâhimîn ve ya Ekramelekramîn! Sen bizim yegane Mevlâmızsın. (Kafirlerin ise asla Mevlâ’sı yoktur. Yazıklar olsun onlara; kendilerine yazık ettiler ve ediyorlar.) Biz de derdimizi Sana şerhediyor, hâl-i pürmelâlimizi, kullukla asla bağdaştırılamayacak nâhoş hallerimizi Sana şikayet ediyoruz. Bilerek ya da bilmeyerek içine düştüğümüz günahlardan dolayı bizi azaba maruz bırakma, ikâba uğratma.. insî ve cinnî şeytanların gelip gelip inananların tepesine binmelerine, tebelleş olmalarına da müsaade etme.. enbiyâ-i izâmı ve rusül-ü kirâmı koruyup kurtardığın gibi bizleri de din ve diyanet düşmanlarının şerlerinden, tuzaklarından, hilelerinden kurtar ve her zaman sıyanet buyur!. O sevgili kullarının bazılarına dokunan zararı def ü ref’ etmiş, bazılarını içinde bulundukları sıkıntılardan çekip çıkarmış, diğer bazılarını da kefere ve fecerinin verebilecekleri zararlar karşısında hıfz u inayet seralarına almıştın.

 

Yâ Rabberrahîm! Bize dokunan ve dokunması muhtemel olan zararları da kaldır.. bizi gaflet, heva ve heves gayyalarından kurtar.. hata işlemekten, masiyetlere düşmekten, küfrün ve dalâletin karanlık vadilerine yuvarlanmaktan muhafaza buyur.. marifet basamaklarındaki derecelerimizi yükselt.. kurbiyetinin halavetini ve üns esintilerini gönüllerimize tattır.. bütün hal, hareket, tavır ve davranışlarımızda ruhumuzun heykelini ikâme etmeyi müyesser kıl.. dünyada ve ahirette sağanak sağanak yağdırdığın ve yağdıracağın lütuflarının kadr ü kıymetini bilmeyi de nasip eyle!.

 

Ellerimizi indirirken, yerlerin ve göklerin hürmetine yaratıldığı beşeriyetin kurtarıcısı Peygamber Efendimiz’e, âline ve ashabına bir kere daha salât ve selam ediyor, iki salât ü selam arasına sıkıştırılmış münacaatlara yüce huzurda mutlaka icabet edileceği recasıyla dualarımızın kabulunü bekliyoruz, Rabbimiz!

  • https://s1.wohooo.net/proxy/herkulfo/stream
  • Herkul Radyo