Bir Demet Dua-18

Mp3 indir

Mp4 indir

HD indir

Share

Paylaş

Defalarca işlenen günahları, dilerse her defasında bağışlayan, kusur ve çirkinlikleri örten, kalbleri iman, marifet ve muhabbet nurlarıyla süsleyen yüce Rabbimize hamd, özü ve konumu itibarıyla her zaman tavsif üstü, zatı açısından nazîrsiz, ötelere ait derinlikleri zaviyesinden ferîd-i kevn ü zaman, elindeki mesajıyla da apaçık bir bürhan olan Efendiler Efendisi’ne salât ü selam ediyor ve bir kez daha Mevla-yı Zü’l-cemâl’in huzurunda el açıp yakarışa geçiyoruz:
Rabbimiz! Dünyada insî ve cinnî şeytanların ve fasılasız kötülüğü emredip duran nefs-i emmarenin şerrinden; ahirette de rezil rüsvay olup umduklarımıza nâil olamamaktan Sana ilticâ ediyoruz. Senden, Zâtın, güzel isimlerin ve ulvî sıfatların hakkı için ve Efendimiz Muhammed Mustafa hürmetine, bize dünyada ve ukbâda rahmetinle muamele etmeni ve teveccühünü üzerimizden hiç eksik etmemeni dileniyoruz.
Dinimizi kemâl seviyesinde yaşamayı bize nasip et; dünyada ve ahirette biz muhtaç kullarına bahşedeceğin nimetlerini tamamla.. nezdinden engin bir hikmet, faydalı bir ilim ve makbul amellerle bizleri serfiraz eyle.
Efendiler Efendisi’ne, O’nun nezih aile fertlerine, seçkin arkadaşlarına salât ü selam ederek bunları Senden dileniyoruz, Rabbimiz!