Bir Demet Dua-65

Mp3 indir

Mp4 indir

HD indir

Share

Paylaş

“Allah” ism-i celîli ile, Vâcibü’l-Vücud olduğunu.. “Rab” ism-i mübecceliyle, terbiye edip yetiştirdiğini.. “Melik” ism-i mübarekiyle, her şeyin mâliki bulunduğunu.. “Kuddüs” ism-i mukaddesiyle, bütün kusurlardan münezzeh ve müberra olduğunu.. “Selâm” ism-i ilâhîsi ile, kullarına selamet ve esenlik, “Mü’min” ism-i sübhanıyla da güven ve emniyet verdiğini ilan edip talim buyuran “esmâ-i hüsnâ”nın sahibi Yüceler Yücesi Rabbimize, O’nun esmâ-i ilahiyesi ve sıfât-ı sübhaniyesi adedince hamd ve şükür; ism-i âzamın biricik mazharı, peygamberlik silsilesinin mührü, gizli mana hazinelerinin anahtarı Efendimiz Hazreti Muhammed (aleyhisselam)’a, âline ve ashabına da O Nebiler Serverinin ve ümmetinin hasenatı adedince salât ü selam ediyor, “Duanız olmasa ne ehemmiyetiniz var!” buyurarak kapıkullarını hep dergahına tevcih buyuran Rabbimiz’e bir kez daha el açıp “Amin!” diyoruz:

 

Kudretine ve merhametine hudut olmayan Ululardan Ulu Rabbimiz!

 

Ömürleri vefa ettikçe dergahının bendeleri olarak kalmaya, tâ “elest bezmi”nde söz vermiş yolunun bu yolcularını, bütün şek ve şüphelerden kurtulup imanî hiçbir meselede herhangi bir tereddüt ve kuşkuya düşmeyecek ölçüde tam bir yâkînle ve Sana sonsuz itimat ve güvene vesile olabilecek kıvamda hakiki bir tevekkülle donatmanı ve böylece desteklemeni diliyoruz. Simalarımızı ve dünyanın dört bir bucağındaki kadın-erkek bütün kardeşlerimizin, sevenlerimizin, sevdiklerimizin nâsiyelerini esmâ-i hüsnanın ve sıfât-ı sübhaniyenin nurlarıyla tenvîr buyur ve pırıl pırıl hale getir.. hepimizin üzerine marifet tecellîlerini yağmurun semadan inmesi gibi sağanak sağanak indir.. sürpriz nimetlerinle bizi de sevindir, ey sınırsız ikramlarıyla bütün varlığı donatan Atûf ve ey her zaman ilahî rahmetiyle muamele edip mahlukâtın bağrına da şefkat hissi dolduran Raûf!

 

Yüce Mevlâmız!

 

Bizi ulu dergahından göndereceğin gaybî zırhla öyle donat ki, Senin masum kullarına adavet beslemeyi bir meslek ve bir hobi haline getiren amansız ve emansızların elleri bize uzanamasın! Şayet, nefislerine zulmederek kendilerini kin, haset, düşmanlık ve zulüm gibi çirkin ve kaba sıfatların mahbusu haline getirmiş o tali’sizlerin hidayetini murad buyuruyorsan en kısa zamanda onların kalblerini de İslam, Kur’an ve iman istikametinde yumuşat! Yok eğer ıslahları kâbil değilse, kalbleri de hakka, hakikate bütün bütün kapanmış ve kapkara hale gelmişse, ellerine kelepçeler, ayaklarına da prangalar vur.. çirkin ve menfur emellerine ulaşmalarına asla fırsat verme!. Habibinin ve ashabının yalvardığı gibi biz de yalvarıyoruz: Ne olur, bu âciz ve korunup kollanmaya muhtaç kullarını, mülhitlerin tecavüzünden, münafıkların şerrinden, fasıkların fitnesiden sıyanet buyur!

 

Ya Rab! Niyazımızın sonunda mukarrebliğin zirvesi Efendimiz Hazreti Muhammed’e, ihlas burcunun kahramanları olan aile halkına ve yol arkadaşlarına salât ü selam ediyor; gönüllerimiz reca duygusuyla dopdolu olarak bir kez daha rahmet-i ilahiyene sığınıyoruz. Dualarımızı kabul eyle, Rabbimiz!

  • https://s1.wohooo.net/proxy/herkulfo/stream
  • Herkul Radyo