Vesvese ve Kurtulma Yolları

Vesvese ve Kurtulma Yolları

Soru: Vesvesenin çeşitlerinden biri olan, “amelin en iyi suretini araştırmakta neş’et eden vesvese” bazı müminlere dini âdeta yaşanmaz kılıyor. Doğru ibadet etme noktasındaki hassasiyet ile vesvese arasındaki çizgi nasıl olmalıdır? Bu türlü vesveselerden kurtulmanın vesileleri nelerdir?-Öteden beri insanlar çeşit çeşit vesveselere mübtela olmaktadırlar. Bazen Zât-ı ulûhiyetle alâkalı vesveseler de vaki olabilir. (02:00)

-İnsanda kalbin bir köşesinde lümme-i şeytaniye denilen bir âlet-i vesvese vardır. Şeytan, insanın kalb ve sırrının düğmesi sayılabilecek latîfe-i rabbâniyenin yanındaki lümme-i şeytaniyeye oklar atıp durur. Vesvesenin bir türü işte o şeytanî oklardan kaynaklanır. (05:30)

-Vesvesenin çeşitlerinden biri de ibadetlerde en güzeli yakalama ve amelin en iyi suretini ortaya koyma mülahazasıyla bazı fiilleri hafife almak, yapılanı az ve yetersiz görmek ve aynı işi “iyi olmadı” düşüncesiyle tekrar tekrar yapmaktır. Bunun sebepleri gen, cin, nazar, hatta kimi zaman büyü de olabilir. (07:00)

-Büyü olma ihtimalini çok büyütmemek lazım. Peygamber Efendimizin uygulamaları… (08:30)

-Cinlerin insan bünyesine olabilecek tesiri ve kurtulma çareleri… (12:00)

-İbadetlerde hassas olmayı da ikiye ayırabiliriz: Birincisi, ibadetlerde daima azimetleri uygulama; ikincisi de vesveseye varan hassasiyettir. (13:00)

-Birincisinde bu hassasiyeti ta’mim etmemek, herkesi bununla mükellef tutmamak lazım. Bundaki aşırı hassasiyet de vesveseye götürür.(15:30)

-İbadete düşkünlük ve sahabe- i kirâm efendilerimizden iki örnek… (17:00)

-Meseleyi yaşanabilirlik çerçevesinde tutmak lazım. Ahseni ve âlâyı ararken insan bazen normalden de olur. (22:00)

-Bu türlü insanları rehabilite adına şöyle denebilir: “Rasûl-ü Ekrem Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) mi ibadetlerinde daha hassastı, ulûhiyet esrarına daha vâkıftı, Allah’a daha yakındı, yoksa sen mi?” (26:30)

-Hazreti Osman’ın abdestin asgari ile alâkalı uygulaması… (28:30)

-Bu mevzuda hastalık seviyesinde olan insanları tedavi etmek için modern psikolojiye de müracaat edilmeli. Onları içinde bulundukları halden çıkarabilmek için belli ölçüler gözetilerek resim, hat ve musiki gibi hobilere de başvurulabilir. (30:00)

-Bu türlü rahatsızlıklarda cinci ve büyücülere asla gidilmemelidir. (33:00) 

  • https://s1.wohooo.net/proxy/herkulfo/stream
  • Herkul Radyo