İhlasın Esasları ve Şâkirâne İftihar

İhlasın Esasları ve Şâkirâne İftihar

Soru: İhlâsın esaslarından biri olarak zikredilen, “Kardeşlerinizin meziyetlerini şahıslarınızda ve faziletlerini kendinizde tasavvur edip onların şerefleriyle şâkirâne iftihar etmektir.” sözündeki “şâkirâne iftihar etmek” ifadesinden maksat nedir? Bu kâideyi çok iyi bilen insanlar arasında dahi çekememezliklerin görülmesi nedendir? İnsan kardeşinin şerefiyle şâkirâne iftihar ufkuna nasıl ulaşabilir?-Meselenin bir tavsiye yönü var: Yani ihlaslı olun, memur olunduğunuz şeyleri sırf emredildiği için yapın ve dünyevî-uhrevî beklentilere girmeyin. (02:30)

-Enâniyetin çok ileri gittiği bu dönemde, Cenâb-ı Hakk’ın, lütuflarını üzerimize sağnak sağnak yağdırmasını, “istidrac da olabilir” endişesiyle karşılamak lazım. (04:00)

-Cehennemden kurtulma ve Cennete girebilme de ancak Allah’ın fazlıyladır. Öyleyse, O’nun rızasına talip olmalı ve amele güvenmemeli.(06:30)

-Mesleğimiz Hz İbrahim’in (aleyhisselam) yoludur, haniflik yoludur. Dalâlet ve küfrâna akıllıca, üslûbuna uygun başkaldırma yoludur. (07:30)

-İhlası elde etme imanın gücüyle doğru orantılıdır. Tekvînî emirleri ne kadar doğru okursanız, teşriî emirleri yaşama konusunda ne kadar hassas davranırsanız, aynı zamanda kavlî, fiilî ve hâlî Cenâb-ı Hakk’a ne kadar müteveccih olursanız; Allah (celle celâlühû) bir fasılda iman meş’alesini kalbinizde yaktığı gibi ihlas meş’alesini de yakar ve inandığınız gibi ihlaslı olursunuz. (08:30)

-Tek başına bir ferdin ihlası, muvaffâkiyete vesilelik açısından yeterli olmayabilir. Şahs-ı manevinin bereketiyle bu elde edilebilir. (10:00)

-İhlası elde etmede tahkîkî imanın önemi… (12:30)

-Kardeşlerimizin meziyetleriyle şâkirâne iftihar… 14:00

-Olduğu yerde meseleyi bırakmamak lazım. “Hel min mezîd” (daha yok mu?) cemaatiyse bu cemaat; araştırma, sorgulama, eşya ve hadiseleri doğru okumaya çalışma ve yakinin mertebelerinde ilerleme cehd ve gayreti de çok önemlidir. (16:00)

-Başkalarına ihlaslı olmayı tavsiye ederken takınılması gereken üslûp ve bir hâtıra… (17:00)

-İhlas risalelerinin onbeş günde bir okunması tavsiyesi, farklı bir okuma şekliyle, farklı bir formatla; bazan Kur’ânı Kerimle izdivacını sağlayarak, bazan sünneti sahîha ile irtibatını sağlayarak, yeni bir okuma şekli içinde bir kere daha müzâkere etmek demektir. (20:00)

-Kur’ânî hakikatlerin müzâkere edilmesinin önemi… (22:00)

-Bu dönemde bir fetret dönemi yaşıyoruz. Allah bize, “Niye âhesterevlik ettiniz? Neden insanlığın imdadına koşmadınız?” diye sorar mı bilemiyorum.(26: 15)

-Mesleğimizin “hıllet” ve “hullet” mesleği oluşu… (30:00)