384. Nağme: Manevî Hayatın Trafik Memurları

384. Nağme: Manevî Hayatın Trafik Memurları

Kıymetli arkadaşlar,

Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi, en son sohbetinin çay faslına nasihat ve tavsiyelerden istifade edebilmenin en önemli şartına vurguda bulunarak başladı: “Söylenenler karşısında alınmamak ama her sözü üzerine alıp ferdî murakabe yapmak.”

Bir kere daha “Cenâb-ı Hak, çok küçük şeylere, pek büyük işler yaptırmak suretiyle kendi kudret ve azametini gösterir; tenasüb-ü illiyet prensibine göre, o küçük şeylerle bu büyük neticelerin hâsıl olamayacağını işaret buyurur; bir Müsebbibü’l-Esbâb’ın varlığını ruhlara duyurur ve kendi büyüklüğünü ortaya koyar.” hakikatine işaret eden Hocamız, insanın kendini çok küçük görmesi ve asla tekebbüre girmemesi lazım geldiğini belirtti. Allah Rasûlü (sallallahu aleyhi ve sellem) Efendimiz’in, “Allahım beni kendi gözümde küçük, insanlar nazarında ise (yüklediğin misyona uygun şekilde) büyük göster!” diye dua ettiğini hatırlatarak, bu mülahazaya aykırı düşünen ve davranan insanlara ehl-i semanın “Siz peygamber yolundan ayrılıp da böyle nereye gidiyorsunuz?” diyeceğini ifade etti. Ayrıca, Rasûl-ü Ekrem (aleyhissalatü vesselam) Efendimiz’in, kendisi için ayağa kalkanlara “Acemlerin büyüklerine kalktığı gibi ayağa kalmayın!” dediğini naklederek “Mütekebbire karşı tekebbür sadakadır.” sözünün nasıl yanlış yorumlandığına dikkat çekti.

Herkesin bir hayırhâh edinmesinin lüzumu üzerinde duran Hocaefendi, insanın kusurlarını düzeltmesi açısından “ikaz edici yoldaş”ın çok tesirli bir çare olduğunu anlattı. İnsanın, samimî olduğu bir arkadaşına “Bende gördüğün her türlü yanlış ve eksikleri yüzüme karşı söylemen için sana yetki veriyorum.” diyerek bir hayırhâhlık mukavelesi imzalıyor gibi birinin gözüyle kendini kontrol altına almasının pek faydalı olacağını dile getirdi. Muhterem Hocamız bu hususta kendi hayatından çok ibretlik iki hatıra anlattı.

Muazzez Hocamız çay faslını, “Siz iyilik etmek, fenalıktan sakınmak hususunda birbirinizle yardımlaşın, günah işlemek ve başkasına saldırmak hususunda birbirinizi desteklemeyin. Allah’a karşı gelmekten sakının! Çünkü Allah’ın cezası çok şiddetlidir.” (Mâide, 5/2) ayet-i kerimesini açıklayarak noktaladı.

Bu enfes hasbihali, 18:11 dakikalık ses ve görüntü dosyaları halinde arz ediyoruz.

Muhabbetle…

  • https://s1.wohooo.net/proxy/herkulfo/stream
  • Herkul Radyo