104. Nağme: Çocuk İsteği ve Hırs

104. Nağme: Çocuk İsteği ve Hırs

Mp4 indir

HD indir

Share

Paylaş

Meryem Sûresi’nin 3-6. ayetlerinde mealen şöyle buyuruluyor:

“O Rab­bi­ne giz­li­ce ses­le­nip şöy­le ni­yaz et­miş­ti:  “Ya Rab­bî, iyi­ce yaş­lan­dım, ke­mik­le­rim za­yıf­la­dı, eri­di, ba­şım­da­ki saç­la­rım ağar­dı, be­yaz alev­ler gi­bi tu­tuş­tu. Ya Rab­bî, Sa­na her ne için yal­var­dıy­sam, as­la mah­rum kal­ma­dım. Doğ­ru­su ben ar­kam­dan ye­ri­me ge­çe­cek ak­ra­bam­dan ötü­rü en­di­şe­li­yim. Eşim de kı­sır! Ba­na lütf-u ke­re­min­den öy­le bir vâ­ris na­sib et ki ba­na da, Yâ­kub ha­ne­da­nı­na da vâ­ris ol­sun. Onu, ra­zı ola­ca­ğın bir in­san ey­le ya Rab­bî!” 

Sabahki tefsir dersimize ait bu 10 dakikalık ses kaydında şu soruların cevaplarını ve meali verilen ayetle alâkalı bazı nükteleri bulacaksınız:

Hazreti Zekeriyya’nın çocuk talebini gizlice dile getirmesinde hangi mülahazalar söz konusudur?

Allah Teâlâ’nın mukarrebîn ile muamelesi nasıldır?

Evlilik, çocuk, iş ve dünyalık bir meta peşine hırsla düşen her insan bunlarla imtihan olur mu?

Hangi hususlarda hırs gösterilebilir?

Mü’min, içinde daima kaynayıp durması gereken kavga gücünü nerede kullanmalı?