Bilgi Çağı, İnternet ve Kitabın Kerameti

Bilgi Çağı, İnternet ve Kitabın Kerameti

Soru: “Bilgi çağı” olarak da anılan bu asırda, bilgiye ulaşmak her zamankinden daha kolay hale gelmiştir. Bilgiye ulaşmanın kolaylaşmasıyla beraber gereksiz ve fantastik meselelere dalma tehlikesi de artmıştır. Bu açıdan, gerekli bilgiyi elde ederken faydasız malumâta ve zararlı fantezilere kapılmamak için hangi hususlara dikkat edilmelidir?-İlim, insanın maddî-manevî mutluluğunu hedef alıp, onun bedenî-ruhî problemlerini çözmeye çalıştığı ve insanı gönül-zihin birliğine ulaştırabildiği ölçüde faydalı ise de, bunları yapmadığı veya yapamadığı zamanlarda faydasız, hatta bir ölçüde zararlıdır ve ondan insanlık yararına bir şey beklemek de abestir. (01.08)


-İlim öğrenmekten maksat, bilginin insanoğluna mürşit ve rehber olması ve öğrenilen şeylerle, insanî kemâlâta giden yolların aydınlığa kavuşturulmasıdır. Binaenaleyh, ruha mâl edilmemiş ilimler, sahibinin sırtında bir yük; insanı ulvî hedeflere yöneltmeyen bilgi de, bir kalb ve düşünce hamallığıdır. Evet, ilim, önemli bir hidayet rehberidir.. hele bir de vahye dayanıp vahiyle beslenir ve şeytanî şerarelerden kurtulabilirse… (03.30)


-Bilgiye ulaşmak için kitapların yanı sıra televizyon, bilgisayar, İnternet ve cep telefonundan da istifade edilebilir. Ne var ki, bir kısım şartlar ve sınırlamalar çerçevesinde kullanılmadıkları takdirde, bunların faydadan daha çok zarara sebebiyet verecekleri de unutulmamalıdır. (06.40)


-Televizyon ve İnternet gibi, derin düşünmeden ve fikri zorlamadan bilgi elde etmeye yarayan teknoloji ürünleri kitap okumanın yerini almıştır ki, günümüzün nesillerinin sığlaşmasına yol açan en büyük tehlikelerden biri de budur. (11.20)


-Bir gecede iki yüz sayfa kitap okumak suretiyle ancak ulaşılabilecek bir bilgiye bir “tuş”la ulaşmak tabii ki şükür isteyen bir nimettir. Fakat, bilgisayar ve İnternet’le iştigali bir hobi haline getirmek, insanın zihnî müktesebatına zarar vereceği gibi, çoğu zaman bilhassa gençlerin iffetsizliğe düşmelerine ve hatta bazı yuvaların yıkılmasına da sebep olur. (14.22)


-İlle de tahdit.. ille de tahdit. Tahdit, tehdit sayılmamalı! (17.30)


-Rasûl-ü Ekrem (sallallahu aleyhi ve sellem) Efendimiz vahiy alırken, şeytan ilahî mesaja bile şerare atmaya çalışmıştır. Bu açıdan insan, ekranın başındayken her an şeytanî şerarelere maruz kalabileceğini akıldan dûr etmemelidir. (18.00)


-Kitabın kerameti ve kitap okumadaki lezzet… (20.04)


-Hazreti Üstad’ın kitap okuyuşu… (21.37)

  • https://s1.wohooo.net/proxy/herkulfo/stream
  • Herkul Radyo