Posts Tagged ‘haftanın hadisi’

Bir Demet Hadis-92

Herkul | | HERKULDEN BIR DEMET HADIS

Hazreti Abdullah İbn Ömer (radıyallâhu anhüma)’dan rivayet edildiğine göre,
Ruh-u Seyyidi’l-Enâm (aleyhi elfü elfi salâtin ve selâm) Efendimiz bir sefere çıkarken biniti üzerine oturunca önce üç defa tekbir getirir, sonra şu ayeti okur ve akabinde şöyle dua ederdi:

 

“Bunları bizim hizmetimize veren Cenâb-ı Hakk’ı tesbih ve takdis ederiz; O yüceler yücesidir, her türlü eksiklikten münezzehtir. Allah lutfetmeseydi biz buna güç yetiremezdik. Muhakkak ki biz sonunda Rabbimize döneceğiz.” (Zuhruf, 43/13-14)

 

Allahım, bu yolculuğumuzda Senden her türlü iyilik, hayır, takva ve hoşnut olacağın ameller istiyoruz. Allahım, bu seyahatimizde bize kolaylıklar ihsan eyle, mesafeleri bize yaklaştır. Allahım yolculuk boyunca yegâne koruyucumuz ve geride kalan aile fertlerini görüp gözeten vekilimiz Sensin. Allahım, sefer meşakkatinden, çirkin manzaralarla ve üzücü hadiselerle karşılaşmaktan, mal, aile ve çoluk-çocuğun kötü bir akıbete uğramasından Sana sığınırım.

 

[Müslim, Hac 425. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Cihad 72; Tirmizî, Daavât 45–46.]

Bir Demet Hadis-91

Herkul | | HERKULDEN BIR DEMET HADIS

İbn Mesud (radıyallahu anh) hazretlerinden rivayet edildiğine göre;
Rasûl-ü Ekrem (sallallahu aleyhi ve sellem) Efendimiz şöyle buyurmuştur:

 

Allah’a karşı olabildiğince hayâlı davranın! Allah’a karşı gerektiği ölçüde hayâlı olan, kafasını ve kafasının içindekileri, midesini ve midesindekileri kontrol altına alsın! Ölüm ve çürümeyi de hatırından dûr etmesin! Âhireti dileyen, dünyanın sûrî güzelliklerini bırakır.. işte kim böyle davranırsa, o Allah’tan hakkıyla hayâ etmiş sayılır.

 

[Tirmizî, rekaik 24; Ahmed b. Hanbel, Müsned 1/387]

Bir Demet Hadis-90

Herkul | | HERKULDEN BIR DEMET HADIS

Abdullah b. Ömer (radiyallahü anh)’ın rivayet etmiş olduğu bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz (sallallahü aleyhi vesellem) şöyle buyurmuşlardır:

İçinizden kime dua kapısı açılmışsa, ona rahmet kapıları açılmış demektir.

 

(Tirmizî, Deavât, 102)

Bir Demet Hadis-89

Herkul | | HERKULDEN BIR DEMET HADIS

Ebu Hureyre Hazretleri Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem)’in şöyle buyurduğunu rivayet etmektedir:

 

Kim zorda kalan bir müslümanın durumunu kolaylaştırırsa (mesela, borcu hususunda onu sıkıştırmazsa)
Allah da dünya ve ahirette ona kolaylıklar ihsan eder.

 

(Müslim, Zikir, 38; Ebu Davud, Edeb, 60; Tirmizi, Kur’an, 10; İbn Mace, Mukaddime, 17, Sadakat, 14; Müsne

Bir Demet Hadis-88

Herkul | | HERKULDEN BIR DEMET HADIS

Ebu Hureyre hazretleri Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem)’in şöyle buyurduğunu rivayet etmektedir:

 

Ahiret hesabıyla alâkalı endişeleri olan kimse yola erken çıkar ve yol boyu teyakkuz halinde olur. Yola erken çıkan da varacağı menzile mutlaka ulaşır.

 

(Tirmizi, Kıyamet, 18; Müstedrek, 4/343)

Bir Demet Hadis-87

Herkul | | HERKULDEN BIR DEMET HADIS

Hazreti Ebû Hureyre’nin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz (sallalahü aleyhi vesellem) şöyle buyurmuşlardır:

Başkaları hakkında hüsn ü zan beslemek, kişinin kulluğunun güzelliğindendir.

(Ebû Davud, 2/716;Müsned, 2/297)

Bir Demet Hadis-86

Herkul | | HERKULDEN BIR DEMET HADIS

Enes bin Malik hazretleri Rasulüllah (sallallahu aleyhi ve sellem)’in şöyle buyurduğunu rivayet etmektedir:

İçine düştüğü bir hatanın pişmanlığıyla kıvranan bir insan diliyle istiğfar etmese de affolunur.

 

Müsnedü’ş-Şihâb, 1/264; el-Firdevs, 37 558

Bir Demet Hadis-85

Herkul | | HERKULDEN BIR DEMET HADIS

 

Hazreti Ebû Hureyre (radıyallâhu anh)’ın rivayet ettiğine göre,
Ruh-u Seyyidi’l-Enâm (aleyhi elfü elfi salâtin ve selâm) Efendimiz şöyle buyurmuştur:

 

Sizden biriniz uyuduğu vakit şeytan, onun ense köküne üç düğüm atar;
her düğümün bulunduğu yere, “Haydi uyu, gecen uzun ola!” (diyerek) vurur. Eğer o kimse uyanır ve Allah’ı zikrederse bir düğüm çözülür; abdest alacak olursa bir düğüm daha çözülür; namaz kılarsa bütün düğümler çözülür. Böylece, o insan gönül inşirahı içinde, canlı ve hoş bir halet-i ruhiye ile sabaha erer; aksi halde, kalbi kararmış, içi daralmış ve iyice uyuşuklaşmış bir halde sabahlar.

 


[Buhari, Teheccüd 12.]

Bir Demet Hadis-84

Herkul | | HERKULDEN BIR DEMET HADIS

 

Hazreti Ebû Hureyre (radıyallâhu anh)’ın rivayet ettiğine göre,
Ruh-u Seyyidi’l-Enâm (aleyhi elfü elfi salâtin ve selâm) Efendimiz şöyle buyurmuştur:

Kıyamet günü, kulun hesaba çekileceği ilk ameli onun namazıdır. Eğer namazı düzgün olursa, kurtuluşa erer ve mükafatını alır; namazının hesabını veremezse, hüsrana düşer ve perişan olur. Şayet farzlarından bir şey noksan çıkarsa, Rabb-i Rahim (azze ve celle) “Kulumun nâfile namazları var mı, bakın?” buyurur. Böylece, farzın eksikleri nafilelerle tamamlanır. Sonra diğer amelleri de bu şekilde hesaba tabi tutulur.

[Tirmizî, Mevâkît 188.]

 

Bir Demet Hadis-80

Herkul | | HERKULDEN BIR DEMET HADIS

Câbir İbn Abdullah (radıyallahu anh) hazretlerinden rivayet edildiğine göre;
Rasûl-ü Ekrem (sallallahu aleyhi ve sellem) Efendimiz şöyle buyurmuştur:

 

Zulümden sakınıp kaçınınız; çünkü zulüm, kıyamet gününde zâlimin karşısına zifiri karanlıklar olarak çıkacaktır. Cimrilikten de sakınınız; zira, cimrilik sizden önceki ümmetleri helâk etmiş, onları haksız yere birbirlerinin kanlarını dökmeye ve haramlarını helâl saymaya sürüklemiştir.

 


[Müslim, Birr 56, (2578).]

Bir Demet Hadis-79

Herkul | | HERKULDEN BIR DEMET HADIS

Ebû Mûsâ (radıyallahu anh) hazretlerinden rivayet edildiğine göre;
Rasûl-ü Ekrem (sallallahu aleyhi ve sellem) Efendimiz şöyle buyurmuştur:

Saçı–sakalı ağarmış müslümana,
Kur’an-ı Kerim’i usûlüne uygun olarak okuyan, içindekiyle amel hususunda ölçüyü aşmayan ve ondan uzaklaşmayan âlime
ve herkesin hakkını gözetmeye çalışan âdil idareciye hürmet etmek,
Allah Teâlâ’ya duyulan saygı ve ta’zimden ileri gelir.

[Ebû Dâvud, Edeb: 23, (4843)]

Bir Demet Hadis-76

Herkul | | HERKULDEN BIR DEMET HADIS

Fedâle ibn-i Ubeyd (radiyallahü anh) hazretlerinin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Efendiler Efendisi (aleyhi ekmelüttehâyâ) Veda Haccı esnasında şunları söylemiştir:

 

Size gerçek mü’minin kim olduğunu söyleyeyim mi?
O, diğer kimselerin malları ve canları hususunda kendisinden emin bulunduğu insandır. Doğru müslüman başka insanların, onun dilinden ve elinden gelebilecek zararlardan salim olduğu kimsedir. Hakikî mücahid nefsinin engellemelerine rağmen ömrünü Allah’a itaatla geçiren yiğittir.. ve hâlis muhacir de hata ve günahlardan uzak duran iman eridir.

(Müsned, 6/21)

Bir Demet Hadis-75

Herkul | | HERKULDEN BIR DEMET HADIS

Enes bin Malik hazretleri Rasulüllah (sallallahu aleyhi ve sellem)’in şöyle buyurduğunu rivayet etmektedir:

 

İçine düştüğü bir hatanın pişmanlığıyla kıvranan bir insan diliyle istiğfar etmese de affolunur.

 

Müsnedü’ş-Şihâb, 1/264; el-Firdevs, 37 558

 

 

Bir Demet Hadis-74

Herkul | | HERKULDEN BIR DEMET HADIS

 

 Hazreti Ebû Hüreyre (radıyallahü anh)’ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte,
her ifadesi lâl ü güher Efendiler Efendisi şöyle buyurur:

İnsanın izzeti inancını hayatına yansıtmasında, kişiliği aklını hep hayra kanalize etmesinde, şeref ve asaleti de ahlakını güzelleştirmesindedir.

 

(Beyhakî, Sünen, 7/136, 10/195; Dârekutnî, 3/303)  

Bir Demet Hadis-73

Herkul | | HERKULDEN BIR DEMET HADIS

Hazreti Ebû Musa el-Eş’arî (radıyallâhu anh)’ın rivayet ettiğine göre,
Ruh-u Seyyidi’l-Enâm (aleyhi elfü elfi salâtin ve selâm) Efendimiz şöyle buyurmuştur:

 

Eş’arî kabilesinden olanlar, Allah yolunda mücahede için sefere çıktıklarında azıkları tükenirse ya da Medine’de ailelerinin yiyecekleri azalırsa, yanlarında bulunanları bir yaygının üzerinde toplarlar, sonra onu tek bir kabla eşit olarak paylaşırlar. Onlar bendendir, ben de onlardanım.

 

[Buharî, Şirket 1; Müslim, Fezailu’s-Sahabe 167, (2500).]

Bir Demet Hadis-72

Herkul | | HERKULDEN BIR DEMET HADIS

Hazreti Ebû Hüreyre (radıyallâhu anh)’ın rivayet ettiğine göre,
Ruh-u Seyyidi’l-Enâm (aleyhi elfü elfi salâtin ve selâm) Efendimiz şöyle buyurmuştur:

 


Kim bir mü’minin dünyevî sıkıntılarından birini giderirse, Allah Teâlâ da onun Kıyamet gününe ait meşakkatlerinden birini giderir. Kim darda kalmış bir insana kolaylık gösterirse, Cenâb-ı Allah da onun hem dünyadaki hem de ahiretteki işlerini kolaylaştırır. Kim bir müslümanın ayıbını örterse, Allah (celle celalühu) da onun kusurlarını gizler, onu dünyada ve âhirette rezil rüsvay olmaktan muhafaza eder. Bir mü’min, kardeşinin yardımına koştuğu müddetçe, Mevlâ-yı Müteâl’de onun yardımcısı olur.

 

Cenâb-ı Allah, ilim tahsil etmek maksadıyla yola çıkan kimseyi sonu varıp Cennet’e ulaşan yollardan birine dahil eder ve o yolda yürümeyi o kimseye kolaylaştırır. Bir grup insan, Allah’ın kitabını okumak, aralarında tedris etmek ve Cenâb-ı Hakk’ın  kelamından O’nun marziyatını öğrenmek üzere Allah Teâlâ’nın evlerinden herhangi birinde toplanırsa, müzakere esnasında üzerlerine mutlaka sekîne iner, rahmet onları her yandan kuşatır, melekler çevrelerini sarar ve Mevlâ-yı Müteâl, huzurunda bulunan mukarreb meleklere onlardan bahseder.

 

Ne var ki, bir kimse amellerindeki kusurlar yüzünden yavaşlar ve ilim yolunda geride kalırsa, soyu-sopu ve ecdadının fazileti onu hızlandıramaz; öyleyse, hiçkimse nesebine güvenip de salih amelleri ihmal etmemelidir.

 


{Müslim, Zikr: 38, (2699); Ebû Dâvud, Edeb: 68, (4946)}

Bir Demet Hadis-71

Herkul | | HERKULDEN BIR DEMET HADIS

Abdullah b. Mes’ud (radiyallahu anh) Hazretleri’nin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte,
Hikmetin Lisân-ı Fasîhi Rasûl-ü Ekrem (sallallahu aleyhi ve sellem) Efendimiz şöyle buyurmuştur:

 


(Size sıdka sarılmak, söz ve amelde hep doğruluğa yapışmak yaraşır.) Sıdk, insanı “birr”e, Allah’ın rızasına uygun düşen sâlih amellere sevkeder; birr de Cennet’e götürür. İnsan, kendini bir kere doğruluğa verip o yola yöneldi mi, artık o her zaman doğru söyler ve doğruyu arar da sonunda Allah indinde “sıddîk” (özüyle ve sözüyle hakka bağlı) olarak kaydedilir.

 

(Yalandan sakınınız!) Yalan insanı fücur bataklığına, haktan uzaklaşıp haddi aşmaya ve günaha dalmaya çeker; fısk u fücur da Cehennem’e sürükler. İnsan kendini bir kere yalana kaptırdı mı, artık o sürekli yalan söyler ve her işinde yalanın peşine düşer de neticede Hak nezdinde “kezzâb” (söz, hal ve tavırlarıyla  büsbütün yalancı) diye yazılır.

 


{Buharî, Edeb: 69; Müslim, Birr: 102, 103, (2606, 2607)}

Bir Demet Hadis-70

Herkul | | HERKULDEN BIR DEMET HADIS

Ebu’d-Derda (radiyallahu anh) Hazretleri’nin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte, Hikmetin Lisân-ı Fasîhi Rasûl-ü Ekrem (sallallahu aleyhi ve sellem) Efendimiz şöyle buyurmuştur:

 


Cenâb-ı Allah, ilim tahsil etmek maksadıyla yola çıkan kimseyi sonu varıp Cennet’e ulaşan yollardan birine dahil eder. Melekler, ilim tâlibinden öyle memnun olurlar ki, onun önünde kanatlarını yerlere sererler. Yerde ve göklerdeki bütün varlıklar ve hatta denizlerdeki balıklar âlim için istiğfar eder, Allah’tan rahmet dilerler. Âlimin âbide üstünlüğü dolunaylı gecede kamerin diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir. Şüphesiz, âlimler peygamberlerin vârisleridir. Peygamberler, ne dinar ne dirhem miras bırakmışlardır, onların mirası ilimdir. O ilimden nasibini alan insan, büyük bir bereket ve hayır kaynağına ulaşmış olur.

 

 

 

{Ebu Davud, İlm 1, (3641); Tirmizi, İlm 19, (2683); İbnu Mace, Mukaddime 17, (223)}

Bir Demet Hadis-69

Herkul | | HERKULDEN BIR DEMET HADIS

Hazreti Huzeyfe (radıyallahü anh)’ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte,
her ifadesi lâl ü güher Efendiler Efendisi şöyle buyurur:

 

Nefsimi kudret elinde tutan Zat’a kasem olsun, ya “emr-i bi’l-maruf, nehy-i ani’l-münker” vazifenizi yerine getirerek insanları sürekli iyiliklere sevkeder ve kötülüklerden de sakındırırsınız ya da Cenâb-ı Allah, üzerinize umumî bir belâ gönderiverir. İşte o zaman, yalvarıp yakarsanız da duanız kabul edilmez.

 

(Tirmizî, Fiten: 9)

Bir Demet Hadis-68

Herkul | | HERKULDEN BIR DEMET HADIS

Hazreti Ebû Hüreyre (radıyallahü anh)’ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte,
her ifadesi lâl ü güher Efendiler Efendisi şöyle buyurur:

 

İnsanın izzeti inancını hayatına yansıtmasında, kişiliği aklını hep hayra kanalize etmesinde, şeref ve asaleti de ahlakını güzelleştirmesindedir.

 

(Beyhakî, Sünen, 7/136, 10/195; Dârekutnî, 3/303) 

Bir Demet Hadis-66

Herkul | | HERKULDEN BIR DEMET HADIS

Câbir b. Abdullah (radiyallahü anh)’ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Peygamberimiz Efendimiz (aleyhisselam) şöyle buyurmuştur.

Kanaat bitip tükenme bilmeyen bir hazinedir.

(Taberânî, Mu’cemü’l-Evsat, 7/84)

Bir Demet Hadis-65

Herkul | | HERKULDEN BIR DEMET HADIS

Abdullah ibn-i Ömer (radiyallahü anh)’ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz (sallalahü aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur:

 


Cemaatle beraber olun ve tefrikadan mutlaka kaçının. Unutmayın ki şeytan, tek başına hareket edenleri boş bırakmaz.

 

(Tirmizî; Fiten, 9)

Bir Demet Hadis-64

Herkul | | HERKULDEN BIR DEMET HADIS

Enes b. Malik (radiyallahü anh)’ın rivayet ettiğine gore Recep ayı girdiğinde Peygamber Efendimiz şöyle dua ederdi:

 

Allah’ım! Recep ve Şaban aylarını hakkımızda mübarek eyle ve bizi Ramazan ayına ulaştır!

 

(Mu’cemü’l-Evsat, 4/189; az farkla Müsned, 1/259)

Bir Demet Hadis-63

Herkul | | HERKULDEN BIR DEMET HADIS

Hazreti Ebû Hureyre (radiyallahü anh)’ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Efendiler Efendisi (sallalahü aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur:

 

İlim öğrenme yolunda olan kimseye, Cenab-ı Allah, Cennet’e giden yolları açar.

 

(Müslim, 2/2074)

Bir Demet Hadis-62

Herkul | | HERKULDEN BIR DEMET HADIS

Muaz b. Cebel (radiyallahü anh)’ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Peygamberimiz Efendimiz (sallalahü aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur:

 

Kim başkasında gördüğü bir ayıbı kınarsa, o ayıp onun da başına gelmeden ölmez.

 

(Tirmizî, Kıyame, 53)

Bir Demet Hadis-61

Herkul | | HERKULDEN BIR DEMET HADIS

Hazreti Ebû Hureyre radiyallahü anh’ın rivayet ettiğine göre Peygamber Efendimiz sallallahü aleyhi ve sellem şu şekilde çokça dua ederlerdi:

 

Allah’ım! Her an Sen’i görüyormuşum gibi beni hep haşyet içinde tut!

 

(Mu’cemü’l-Evsat, 6/121; Şuabü’l-İman, 5/314)

Bir Demet Hadis-60

Herkul | | HERKULDEN BIR DEMET HADIS

Hazreti Enes b. Malik (radiyallahü anh)’ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Peygamberimiz Efendimiz (sallalahü aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur:

 

Üç haslet vardır ki, kimde bulunursa o kişi imanın tadına ermiş sayılır: İlki, Allah’ı ve Rasulü’nü her şeyden daha çok sevmesi; ikincisi, sevdiklerini sadece Allah için sevmesi ve üçüncüsü, bir kere imanı vicdanında duyduktan sonra küfür bataklığına düşmekten ateşe atılmaktan ürperdiği gibi ürperti duyması.

 

(Sahih-i Buhari, 1/14)

Bir Demet Hadis-59

Herkul | | HERKULDEN BIR DEMET HADIS

Hazreti Ebû Zerr (radiyallahü anh)’ın rivayet ettiğine göre Peygamber Efendimiz (sallalahü aleyhi vesellem) bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır:

 

İyilik hesabına hiçbir şeyi küçük görme! Bu, bir kardeşini güleryüzle karşılama olsa bile…

 


(Sahîh-i Müslim, 4/2026)

Bir Demet Hadis-58

Herkul | | HERKULDEN BIR DEMET HADIS

Abdullah b. Mes’ud (radiyallahü anh)’ın rivayet ettiğine göre Peygamber Efendimiz (aleyhi ekmelüttahiyyât ve efdalüssalavât) şu şekilde niyazda bulunurdu:

 

Allahım! Yaratılışımı güzel yaptığın gibi ahlakımı da güzelleştir!

(Müsned, 1/403)

Bir Demet Hadis-57

Herkul | | HERKULDEN BIR DEMET HADIS

Zeyd b. Erkam (radiyallahü anh)’ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz (sallallahü aleyhi vesellem ) şöyle buyurmuştur:

 

Sizden biriniz bir yolculuğa çıkacağı zaman mutlaka arkadaşlarıyla vedalaşsın (ve onların dualarını alsın). Çünkü Cenab-ı Allah onların dualarına bereket koymuştur.

 

(Kenzü’l-Ummal, 6/1062)

Bir Demet Hadis-56

Herkul | | HERKULDEN BIR DEMET HADIS

Hazreti Ebû Hüreyre (radiyallahü anh)’ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Fahr-i Kainat Efendimiz (aleyhi ekmelüttehâyâ ve etemmütteslîmât) şöyle buyurmuşlardır:

 

Bir kulun yapacağı en faziletli dua,
“Allah’ım, Sen’den dünyada ve ahirette afv u afiyet diliyorum.”
 diyerek Rabbine yalvarmasıdır.

 

(Sünen-i İbn Mâce, 2/1266)

Bir Demet Hadis-55

Herkul | | HERKULDEN BIR DEMET HADIS

Hazreti Ebû Hüreyre (radiyallahü anh)’ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz (aleyhi efdalüssalavât ve ekmelüttahiyyât) şöyle buyurmuşlardır:

 

Duyduğu her şeyi konuşması kişiye günah olarak yeter.

 

(Sünen-i Ebî Davud, 2/716)

Bir Demet Hadis-54

Herkul | | HERKULDEN BIR DEMET HADIS

 

 

Hazreti Ebû Hureyre (radiyallahü anh)’ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz (aleyhissalâtü vesselâm) şöyle buyurmuştur:

 

Allah’ın, hatalarınızı silip temizleyeceği ve sizi derece derece yükselteceği (önemli) bir hususa delalet edeyim mi? Ashabı, “Evet Yâ Rasûlallah” dediler. O da şöyle buyurdu: (Şartların alabildiğine ağırlaştığı ve) abdestin zorlaştığı durumlarda, eksiksiz tastamam abdest almak, mescidle (ev arasında gelip) gidip çok yol yürümek ve bir namazdan sonra diğer bir namazı beklemeye koyulmak; işte (sınır boylarında nöbet tutma seviyesinde kendini Hakk’la) irtibatlandırma budur.

 

(Sahîh-i Müslim, Tahare/41)

Bir Demet Hadis-53

Herkul | | HERKULDEN BIR DEMET HADIS

Hazreti Ebû Ümâme (radiyallahü anh)’ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz (aleyhi ekmelüttahiyyât ve efdalüssalavât) şöyle buyurmuştur:

 

Allah’ı kullarına sevdirin ki, Allah (celle celâlühû) da sizi sevsin.

 

(Kenzü’l-Ummal, 15/1186; Feyzü’l-Kadîr, 3/371)

Bir Demet Hadis-52

Herkul | | HERKULDEN BIR DEMET HADIS

Hazreti Ebû Zerr (radiyallahü anh)’ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte, Peygamber Efendimiz (aleyhissalâtü vesselâm) şöyle buyurmuştur:

 

Allah’ın hoşlanmadığı çirkin bir işe bulaştığında peşinden hemen bir iyilik yapıver.

 

(Müsned, 5/181)

Bir Demet Hadis-51

Herkul | | HERKULDEN BIR DEMET HADIS

Mikdam ibn-i Ma’dikerib (radiyallahü anh)’ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur:

 

Mü’min kardeşini seven, sevdiğini ona bildirsin!

 


(Sünen-i Ebî Davut, 2/754)

 

 

Bir Demet Hadis-50

Herkul | | HERKULDEN BIR DEMET HADIS

Hazreti Ebû Hureyre (radiyallahü anh)’ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Efendimiz (aleyhissalâtü vesselâm) şöyle buyurmuşlardır:

 

Cenab-ı Allah’a, kabul edileceğine kesin olarak inanmış bir kalble dua edin!

 

(Tirmizî, 5/517; Müsned, 2/177)

Bir Demet Hadis-49

Herkul | | HERKULDEN BIR DEMET HADIS

Hazreti Ebû Hureyre radiyallahü anh’ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz (sallallahü aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur:

Kendin için sevip arzu ettiğin şeylerin diğer insanlar için de gerçekleşmesini dile ki, kâmil manada müslüman olasın!.

(Tirmizî, 4/551; İbn Mace, 2/1410; Müsned, 2/310)

Bir Demet Hadis-48

Herkul | | HERKULDEN BIR DEMET HADIS

Abdullah b. Mesud (radiyallahü anh)ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz (sallallahü aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur:
 
Yüce Allah nezdinde amellerin en sevimlileri, vaktinde kılınan namaz, anne-babaya hep iyi davranma ve Hak yolunda cehd ü gayrettir.

 

(Buharî, 1/197; Müslim, 1/89)

Bir Demet Hadis-47

Herkul | | HERKULDEN BIR DEMET HADIS

Hazreti İbn Abbas (radıyallahü anh)’ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte, her ifadesi lâl ü güher Efendiler Efendisi şöyle buyurur:

Allah’ın rahmet ve inayet eli cemaat ile beraberdir.

(Tirmizî, Fiten, 7; Nesâî, Tahrim, 6)