Posts Tagged ‘hadis’

Bir Demet Hadis-5

İsmet Ünal | | HERKULDEN BIR DEMET HADIS

Sahabe-i güzîn efendilerimizden  Hazreti Ebû Hureyre (radiyallahü anh)’ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte, Peygamber Efendimiz (aleyhi efdalüssalavâti vetteslîmât) şöyle buyurur:

 

“Aklın gereği,
Allah’a imandan sonra, O’nun için
sevmek, sevilmek ve insanlarla dost
geçinmektir.”

 

(Mecmeu’z-Zevâid, 8/17; Biraz farkla, Beyhakî, Sünen, 10/109; Taberanî, el-Mu’cemü’s-Sağîr, 2/21)

Bir Demet Hadis-4

İsmet Ünal | | HERKULDEN BIR DEMET HADIS

Hazreti Ümmü’d-Derdâ (radiyallahu anhâ) Peygamber Efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem)’in şöyle buyurduğunu rivayet ediyor:

 

“Kıyamet günü
mîzana ilk konulacak olan şey
güzel ahlaktır.”

 


(Taberâni, el-Mu’cemü’l- kebîr, 24/253)

Bir Demet Hadis-3

İsmet Ünal | | HERKULDEN BIR DEMET HADIS

Şeddâd ibn Evs (radıyallahü anh) hazretlerinin naklettiği bir hadis-i şerifte, Kainatın Medar-ı İftiharı Efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) şöyle buyuruyor:

 

Akıllı kimse, sürekli kendi nefsini sorgulayan
ve durmadan ölüm ötesi hayat için çabalayandır.
Nefsini hevâsının peşinde koşturan
ve buna rağmen Allah Teâlâ’dan beklentileri olan kimseye gelince o zavallının tekidir.

 

(Tirmizi, Kıyame,25; İbn Mace, Zühd, 21; Müsned, 4/124)

Bir Demet Hadis-2

İsmet Ünal | | HERKULDEN BIR DEMET HADIS

Sahabe efendilerimizin önde gelenlerinden Abdullah ibn Ömer’in (radıyallahü anh) rivayet ettiği bir kudsî hadis-i şerifte, Peygamber Efendimiz (sallallahü aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur:

 

“Mü’minin şeref ve itibarı, gecelerini ibadetle geçirmesinde; izzet ve haysiyeti de, gönül tokluğu içinde bulunup insanlara el açmamasındadır.”

 

(Müstedrek, 4/360)