Hakk’ın Şahitleri ve Mü’minlerin Şehadeti

Hakk’ın Şahitleri ve Mü’minlerin Şehadeti

Soru: “Ey Rasûlüm! Her ümmetten haklarında tanıklık edecek
bir şahit (peygamber) celbettiğimizde ve Seni de ümmetine şahit olarak
getirdiğimizde, bakalım nasıl olacak?” (Nisa, 4/41) mealindeki ilahî beyanda
olduğu gibi, muhtelif ayet ve hadislerde ahirette peygamberlerin şahitlik
yapacaklarından bahsediliyor. Hazreti Alîm ü Habîr’in huzurunda peygamberlerin
ve bilhassa Rasûl-ü Ekrem Efendimiz’in (sallallahu aleyhi ve sellem) şahitlik
yapmalarını nasıl anlamalıyız? Ötede, Peygamber Efendimiz’in hakkımızda hüsn-ü
şehadette bulunması hangi hususlara bağlıdır? (00.33)-İnsanlığın İftihar Tablosu (aleyhi ekmelüttehâyâ), Abdullah İbn Mes’ud’a,
kendisine bir miktar Kur’an okumasını emretmişti. O, Nisa sûresinden bir kısım
âyetler okuyup da nihayet “Her ümmetten bir şahit (peygamber), Seni de bunların
üzerine şahit getirdiğimiz zaman bakalım nasıl olacak!” (Nisa, 4/41) mealindeki
fermana geldiğinde, Allah Rasûlü eliyle işaret edip susmasını söyledi. İbn
Mes’ud diyor ki, “Dönüp baktığımda, Rasûlullah’ın gözleri dolu doluydu ve
yanaklarından yaş süzülüyordu.” (01.20)

-Peygamberler, ahirette kendi
ümmetlerinin aleyhine de şahitlik yapacaklar mı? (03.50)

-Nisa suresini
dinlerken Şefkat Peygamberi’nin (aleyhissalatü vesselam) gözyaşı dökmesinin
sebepleri nelerdi? (07.35)


Soru: 2) “Biz sizi örnek bir ümmet kıldık ki insanlar
nezdinde Hakk’ın şahitleri olasınız ve Peygamber de sizin hakkınızda şahit
olsun.” (Bakara, 2/143) mealindeki ayet-i kerimede mü’minlerin de Hakk’ın
şahitleri oldukları vurgulanıyor. Ümmet-i Muhammed’in (aleyhissalatü vesselam)
şahitliğinden maksat nedir? (11.05)-Ümmet-i Muhammed, mahşerde peygamberlere nasıl şahitlik yapacak?
(11.50)

-Hazreti Ömer’in (radıyallahu anh) rivayet ettiği bir hadis-i
şerife göre, Peygamber Efendimiz’in (aleyhissalatü vesselam) yanından bir cenaze
geçerken, oradaki insanlar cenaze hakkında senada bulunurlar. Bunun üzerine
Allah Rasûlü (sallallahu aleyhi ve sellem), “Vecebet (Vacip oldu)” buyurur. Bir
müddet sonra bir cenaze daha geçer; Ashab, onu kötü sözlerle anarlar. Efendimiz
(sallallahu aleyhi ve sellem) yine aynı ifadeyi kullanır. Hazreti Ömer
(radıyallahu anh), “Ey Allah’ın Rasûlü! Vacip olan nedir?” diye sorar. Allah
Rasûlü de (sallallahu aleyhi ve sellem) şu cevabı verir: “Öncekini hayırla yâd
ettiniz, ona Cennet vacip oldu. İkincisini kötülükle andınız, ona da Cehennem
vacip oldu. Sizler Allah’ın yeryüzündeki şahitlerisiniz.”
(15.18)

-Mü’minler kimin cenazesinde hüsn-ü şehadette bulunmalı ve kim
için “İyi biliriz” demeli? Ömür boyu mukaddesatımıza hakaret etmiş kimseleri
hayırla yâd etmek doğru mudur? (20.00)


Soru: 3) Sözlerinin yanı sıra, tavır, davranış, hâl ve
duruşuyla da Yüce Yaratıcı’nın varlığına delil sayılan, yalnızca mevcudiyeti
bile mensup olduğu dinin doğruluğuna hüccet kabul edilen ve hemen her zaman
görenlere Mevlâ-yı Müteâl’i hatırlatan Hak dostlarının hüsn-ü şehadetleri
hakkındaki mülahazalarınızı lutfeder misiniz? (23.03)-Bir hadis-i şerifte, “Allah’ın velileri öyle kimselerdir ki görüldüklerinde
Allah hatırlanır.” buyurulmaktadır. Bundan dolayı, Cenâb-ı Hakk’ın bazı seçkin
kullarına “Hüccetullahi ale’l-âlemin” yani, “Allah’ın varlığına hüccet olmak
üzere dünyaya gönderilen insanlar” denilmiştir. (23.40)

-Tabakât
kitaplarında pek çok zat için “Görüldüğünde Allah hatırlanırdı.” ifadesi
kullanılmaktadır. “Secde ettiğinde secdesinde Allah tecelli ederdi.” cümlesi de
başka bir ifadedir o “işaret zebercetleri”nin hâllerini anlatmak için. Mesela,
Ka’nebî diye tanınan büyük hadis alimi Abdullah b. Mesleme, bir topluluğa
uğradığı zaman onlar bu büyük insanın görünüşünde müşahede ettikleri mehabetten
dolayı “Allah, Lâ ilâhe illallah” “Sübhanallah” demekten kendilerini
alamazlardı. (24.00)

-Eserlerinin yanı sıra, sarsılmaz duruşuyla da Yüce
Yaratıcı’nın varlığına delil ve yalnızca mevcudiyeti bile intisap ettiği dinin
doğruluğuna hüccet olanlardan biri de Hazreti Bediüzzaman’dır.
(27.30)

-Kim ne derse desin ve kim ne yaparsa yapsın, Allah her şeye
şâhittir!.. (29.15)

  • https://s1.wohooo.net/proxy/herkulfo/stream
  • Herkul Radyo